Hållbarhetsbesked

Lagen om hållbarhetskriterier ställer krav på att vissa aktörer ska ha hållbarhetsbesked för de bränslen de använder. Ett hållbarhetsbesked är ett bevis på att hanterade biodrivmedel och biobränslen är hållbara, och utfärdas av Energimyndigheten.

Ett hållbarhetsbesked är ett beslut som utfärdas av Energimyndigheten. Det fungerar som ett bevis på att biodrivmedel som säljs vid pump respektive biobränslen som används för produktion av el, värme, kyla och/eller bränslen är hållbara. För större aktörer är det krav på att inneha hållbarhetsbesked. Hållbarhetsbeskedet behövs även för att ta del av olika stöd såsom skattenedsättning, tilldelning av elcertifikat samt för att inte behöva räkna utsläpp från biobränslen som fossila inom EU ETS.

Det är den aktör som är rapporteringsskyldig enligt lagen om hållbarhetskriterier som ska ha ett hållbarhetsbesked. Den som är rapporteringsskyldig ska anmäla det till Energimyndigheten senast två veckor efter det att rapporteringsskyldigheten har inträtt. 

Hur får jag ett hållbarhetsbesked?

Stegen för att erhålla ett hållbarhetsbesked illustreras i figuren och beskrivs utförligare därefter.

5 steg för att erhålla ett hållbarhetsbesked.

5 steg för att erhålla ett hållbarhetsbesked

 1. Först ska du bedöma om ni behöver ha ett hållbarhetsbesked, se avsnittet nedan om rapporteringsskyldighet, samt vilken kategori av ni faller under i 3 kap. 1 § i lagen om hållbarhetskriterier.
  Lagen om hållbarhetskriterier (riksdagen.se)
 2. Sedan behöver du upprätta ett kontrollsystem som uppfyller regelverkets krav. Kontrollsystemets funktion är att säkerställa hållbarheten på bränslet t.ex. med hjälp av rutiner. Kontrollsystemets omfattning ska grunda sig i en riskbedömning över hanteringen av bränslena i just er verksamhet och den produktionskedja ni har.
 3. När du har upprättat ett kontrollsystem behöver det granskas av en oberoende granskare med tillräcklig kunskap om regelverket och den typ av verksamhet som bedrivs. Energimyndigheten bedömer vid varje enskilt fall om granskaren har tillräcklig kompetens och är oberoende gentemot den ansökande aktören.
 4. När du har upprättat ett kontrollsystem och fått det granskat, så skickar du in en anmälan till oss via Mina sidor (om du saknar behörighet för organisationen behöver du skicka in en ansökan om fullmakt, ansökan kan göras via Mina Sidor). Då lämnar du in en beskrivning av kontrollsystemet tillsammans med utlåtandet samt intyg om kompetens och oberoende från er oberoende granskare till Energimyndigheten. Beskrivningen av kontrollsystemet görs av er, och utlåtandet ska skrivas av er oberoende granskare, gärna på våra mallar för olika blanketter och formulär för att se till att alla detaljer vi vill veta besvaras på en gång (vi begär in kompletteringar om all information inte finns med).
  Mina sidor
 5. Energimyndigheten handlägger ert ärende och skickar ut hållbarhetsbesked om ert kontrollsystem bedöms vara tillräckligt.

När Energimyndigheten har beviljat ett hållbarhetsbesked gäller det tills vidare, men vi beslutar också om omprövning av hållbarhetsbesked för att försäkra att aktörerna följer sina kontrollsystem. Energimyndigheten utövar också tillsyn för att se till att hållbarhetskriterierna uppfylls.

För mer information till dig som omfattas av reglerna har Energimyndigheten publicerat en vägledning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Om du upplever att dina funderingar inte besvaras av vår vägledning är du välkommen att höra av dig till vår mejladress: hb...@energimyndigheten.se

Vägledning om hållbarhetskriterier

+

Rapporteringsskyldighet

Den som är rapporteringsskyldig är skyldig att ha ett hållbarhetsbesked för det biodrivmedlet eller biobränsle man hanterar. Alla som är rapporteringsskyldiga är dock inte skyldiga att rapportera.

I (3 kap. 1 § lagen om hållbarhetskriterier och 13 § förordning om hållbarhetskriterier beskrivs det vem som är rapporteringsskyldig. Man kan antingen vara skyldig att ha ett hållbarhetsbesked enligt lagen, eller så kan man frivilligt välja att ansöka om ett hållbarhetsbesked.

Lagen om hållbarhetskriterier (riksdagen.se)

Förordning om hållbarhetskriterier (riksdagen.se)

Rapporteringsskyldigheten delas upp i 5 olika punkter (baserade på 3 kap. 1 § lagen om hållbarhetskriterier). De fyra första punkterna säger vem som måste ha ett hållbarhetsbesked och den sista, femte, punkten är frivillig ansökan.

Vem är rapporteringsskyldig? – Fem punkter

 1. Den som är skattskyldig vid skattskyldighetens inträde för ett biodrivmedel.
 2. Den som använder ett flytande biobränsle i yrkesmässig verksamhet.
  Gäller inte om organisationen i snitt över tre år använder mindre än 200 m3/år.
 3. Den som använder fast biobränsle i yrkesmässig verksamhet producera el, värme och/eller kyla eller bränslen.
  Gäller inte om anläggningens installerade tillförda effekt understiger 20 MW.
 4. Den som använder gasformigt biobränsle i yrkesmässig verksamhet för att producera el, värme och/eller kyla eller bränslen.
  Gäller inte om anläggningens installerade tillförda effekt understiger 2 MW.
 5. Den som inte omfattas av 1-4 men ansöker om hållbarhetsbesked av något annat skäl.

Den femte punkten ger möjlighet för någon som inte träffas av de första punkterna att inneha ett hållbarhetsbesked. Det kallas då för ett frivilligt hållbarhetsbesked. Anledningar till att inneha ett frivilligt hållbarhetsbesked är bland annat:

 • För att få ta del av skattelättnader relaterat till biobränslen.
 • För att få tilldelning av elcertifikat för förnybar elproduktion.
 • För att få räkna sina utsläpp från biobränslen som nollutsläpp i EU ETS.
 • Om man är leverantör av bränsle, för att kunna visa för företagen man levererar bränsle till att bränslet/råvaran är hållbart.

Förordningen om hållbarhetskriterier (§ 13 och § 3d) beskriver även hur man ska räkna på sin anläggningseffekt samt begränsningar som medför att det du kanske inte omfattas av rapporteringsskyldigheten:

 • För punkt 2 (flytande biobränsle) så omfattas man endast av rapporteringsskyldigheten om användningen av flytande biobränslen de senaste tre åren i genomsnitt har överstigit 200 kubikmeter per år.
 • För punkt 3 och 4 (fasta och gasformiga biobränslen) så ska den sammanlagda installerade tillförda effekten räknas samman i alla tekniska enheter som använder fasta eller gasformiga biobränslen för att producera el, värme eller kyla. Men sammanräkningen ska göras för fasta och gasformiga biobränslen var för sig och enheter som används högst 500 timmar per år beräknat som ett rullande medelvärde under en treårsperiod ska undantas vid denna beräkning.

Förordningen om hållbarhetskriterier § 13 (riksdagen.se)

Förordningen om hållbarhetskriterier § 3d (riksdagen.se)

+

Exempel på aktörer som har hållbarhetsbesked

Följande lista ger exempel på aktörer som brukar kunna vara rapporteringsskyldiga inom respektive punkt i 3 kap. 1 § lagen om hållbarhetskriterier. Listan är varken heltäckande eller uteslutande.

Punkt 1
Skattskyldiga för biodrivmedel

Drivmedelsleverantörer, biogasproducenter och stora industrier med egna skatteupplag.

Punkt 2 
Användare av flytande biobränsle

Förbränningsanläggningar, asfaltsverk samt pappers- och massaindustrier som använder flytande biobränsle som bränsle, startbränsle eller bränsle i reservpannor.

Punkt 3
Användare av fast biobränsle

Förbränningsanläggningar, pappers- och massaindustrier, sågverk.

Punkt 4
Användare av gasformigt biobränsle

Förbränningsanläggningar, pappers- och massaindustrier och övriga yrkesmässiga användare av gasformigt biobränsle (deponier, gjuterier, avloppsreningsverk).

Punkt 5
Frivilliga aktörer

Förbränningsanläggningar och övriga industrier som omfattas av EU ETS men inte av punkt 2-4. Leverantörer och andra aktörer i produktionskedjan som inte omfattas regelverket direkt.

+

Hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod

Om ni har bränsle som har hanterats utanför ramen av ert hållbarhetsbesked (t.ex. före datumet ert hållbarhetsbesked gäller ifrån), så har ni möjlighet att söka ett hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod. Det gör du via Mina sidor genom att beskriva vilket bränsle som använts, bränslets produktionskedja, vilka mängder ni ansöker för och för vilken tidsperiod (tidsperioden anges per månad). Du ska även beskriva de underlag som använts för att styrka bränslets hållbarhet.

Ansökan ska även bifoga ett utlåtande från en oberoende granskare som behöver verifiera att mängderna är hållbara.

Mina sidor

+

Omprövning av hållbarhetsbesked

Energimyndigheten omprövar hållbarhetsbesked regelbundet genom att vi i ett särskilt beslut som skickas till aktören anger att hållbarhetsbeskedet ska omprövas.

Energimyndigheten meddelar aktören sex månader i förväg före själva omprövningen och aktören ska inom dessa sex månader anlita en oberoende granskare att kontrollera att kontrollsystemet uppfyller regelverket och sin funktion.

Energimyndigheten gör därefter en bedömning om kontrollsystemet uppfyller sitt syfte och beslutar om hållbarhetsbeskedet är fortsatt giltigt. Om vi bedömer att det inte är giltigt så behöver aktören vidta åtgärder, annars återkallar vi hållbarhetsbeskedet.

+

Väsentlig ändring av kontrollsystemet

Varje gång som ni justerar i ert kontrollsystem, antingen rutinerna eller vilka bränslen som hållbarhetsbeskedet omfattar, så behöver du komma in med en anmälan om väsentlig ändring till oss. Du hittar blankett för detta i Mina sidor.

Mina sidor

I blanketten beskriver du hur ni har justerat ert kontrollsystem. Vi bedömer därefter om den förändrade delen av kontrollsystemet behöver granskas av en oberoende granskare, om ni behöver komplettera med ytterligare information eller om vi endast noterar att ni har justerat ert kontrollsystem.

Vanliga anledningar till väsentlig ändring är:

 • tillägg av nya biodrivmedel eller biobränslen
 • större justering av rutinerna (såsom ny metod för hur ni fastställer växthusgasutsläppen)
 • ändring av hur ni träffas av rapporteringsskyldigheten.
 • införlivning av nya anläggningar
 • organisatoriska ändringar såsom byta av organisationsnummer, namn på företaget, eller företaget blir uppköpt av ett annat.
+

Rapportering av stora avvikelser

Du behöver anmäla om ni upptäcker fel i er hantering av bränslet.

Om ni upptäcker att ni inte har följt kontrollsystemet och det har blivit fel i er hantering som klassas som en stor avvikelse, så behöver ni anmäla detta till oss via blanketten som finns i Mina sidor.

Mina sidor