Hjälpmedel

Vi är medvetna om att det finns många detaljer i regelverket som gör att det kan vara krångligt att göra rätt, och att det finns många angränsande regelverk (så som EU ETS och elcertifikat) som kan vara svåra att hålla koll på.

På denna sida har vi samlat olika typer av hjälpmedel som kan vara till nytta för dig som är skyldig att inneha ett hållbarhetsbesked eller vill ha ett frivilligt. Informationen som finns här är endast hjälpmedel, och det finns alltså inget krav på att nyttja det som finns här. Vi uppdaterar sidan löpande när nya hjälpmedel kommer.

Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier

Energimyndigheten har tagit fram en vägledning som kan hjälpa dig att följa lagen om hållbarhetskriterier. Vägledningen är inte i sig juridiskt bindande men ger förklaringar till hur vi ser att regelverket bör tolkas och tillämpas.

Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

 

+

Hjälpmedel för nu gällande regelverk

Beräkningsverktyg för energiomvandlingen EC

Verktyget är framtaget som ett hjälpmedel för dig som är rapporteringsskyldig aktör, för att räkna ut det totala växthusgasutsläppet från den slutliga energiprodukten (EC) genom att lägga till växthusgasutsläpp från energiomvandlingen. Det vill säga att beräkna EC när du redan har erhållit E, verktyget kan inte beräkna fram E.

Beräkningsverktyg energiomvandling (excel)

Verifiering av markkriterier i Sverige

I underlagsrapporten, ER 2011:18, till vägledningen finns det förslag på metoder om hur man kan verifiera markkriterierna för olika områden. Underlagsrapporten kompletterades år 2022 för att omfatta förändringarna i regelverket som trädde i kraft 1 juli 2021.

Underlagsrapporterna, ER 2011:18

Typiska växthusgasutsläpp för NUTS 2-områden

Medlemsstaterna har i enlighet med förnybartdirektivet (RED 1) tagit fram beräkningar för typiska utsläpp från odling av jordbruksgrödor för olika geografiska områden, så kallade NUTS-2 områden.

Publicerade nationella NUTS-2 rapporter på EU-kommissionens webbplats

Hållkollen

På Jordbruksverkets webbplats finns karttjänsten Hållkollen. Karttjänsten ska fungera som ett stöd för aktörer som vill visa att biodrivmedel och biobränslen producerade av råvara från svensk jordbruksmark uppfyller de hållbarhetskriterier som gäller för markanvändning. Med hjälp av informationen i kartorna kan rapporteringsskyldiga själva kontrollera om den mark där deras råvara odlats var åkermark 2008 och om ändrad markanvändning därmed har skett.

Karttjänsten Hållkollen (jordbruksverket.se)

Beräkningsverktyg för biogas

I ett samarbete mellan Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten och IVL har ett beräkningsverktyg tagits fram för redovisning av minskning av växthusgaser för biogas som levererats som fordonsbränsle. Verktyget ska vara ett hjälpmedel för rapportering enligt hållbarhetskriterierna för levererad biogas som fordonsbränsle. Energigas Sverige uppdaterar verktyget för det nya regelverket.

Beräkningsverktyget för biogas (energigas.se)

Frivilliga certifieringssystem

Det finns flera olika frivilliga certifieringssystem som olika aktörer kan anmäla sig till för att påvisa att de klarar av kraven från förnybartdirektivet. Det är EU kommissionen som godkänner de frivilliga certifieringssystem, en lista över godkända system hittar du bland länkarna.

Energimyndigheten godkänner att de frivilliga certifieringssystem kan användas som kontrollsystem av den som innehar ett hållbarhetsbesked. Notera dock att certifieringssystemet behöver täcka samtliga produktionskedjor du söker hållbarhetsbesked för. Om du avser att köpa från en leverantör som har en frivillig certifiering är det ungefär samma behandling som när du köper från en leverantör med hållbarhetsbesked.

Aktuella frivilliga certifieringssystem (europa.eu, engelska)

EU-ETS - Naturvårdsverket

Om du inte omfattas av lagen om hållbarhetskriterier men däremot omfattas av EU-ETS och därför behöver ett hållbarhetsbesked för dina biobränslen är du välkommen att söka om ett frivilligt hållbarhetsbesked (se sida om rapporteringsskyldighet). Mer information rörande kraven om hållbarhetsbesked på grund av EU ETS finns på Naturvårdsverkets sida, samt i Naturvårdsverkets vägledning.

Naturvårdsverket sida om EU ETS (naturvardsverket.se)

Vägledning om hållbarhetsbesked för biobränslen inom EU ETS (naturvardsverket.se)

Skogsbiomassa, bedömning av Sverige som A-land

Skogsstyrelsens rapport (2019/15) Underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor togs fram som en del i implementeringen av det andra förnybartdirektivet (Renewable Energy Directive II) och ger bland annat underlag till bedömningen att Sverige uppfyller kraven för att räknas som ett land i kategori A avseende skogsbiomassa. Det innebär att om du köper skogsbiomassa som har sitt ursprung i Sverige så efterlevs markkriterier för skogsbiomassa för det specifika partiet biobränsle.

Vi har idag ingen lista på andra länder godkända som kategori A. Alltså behöver ni som köper råvara från andra länder säkerställa på egen hand att råvarorna uppfyller hållbarhetskriterierna.

Rapport (2019/15) (skogsstyrelsen.se)