Frågor och svar om miljöinformation om drivmedel

Nedan har vi sammanställt frågor och svar för både konsumenter och aktörer. För mer fördjupad information om föreskrifter, bestämmelser och riktlinjer för dekalen hittar du relevanta länkar under ”Mer information”. 

+

Vad är miljöinformation om drivmedel?

Miljöinformation om drivmedel är en informationsdekal som finns vid bränslepumpar. Informationen anger drivmedlets utsläpp av växthusgaser över livscykeln, samt vilka fossila och/eller förnybara råvaror som ingår i drivmedlet. På dekalen finns även en hänvisning till leverantörens webbplats där du kan läsa mer om produkten och råvarornas ursprungsland.

+

Hur kan jag som konsument använda miljöinformationen?

Miljöinformationen gör det lättare för dig som konsument att jämföra olika drivmedel och drivmedelsprodukter. Du får ökad kunskap om olika produkters klimatpåverkan och vilka råvaror som ingår. Med informationen kan du som konsument göra medvetna val, exempelvis genom att välja drivmedelsprodukter med låga utsläpp. Eftersom alla drivmedelsleverantörer använder samma beräkningsmetod för växthusgasutsläpp är uppgifterna jämförbara.

+

Måste alla som är försäljare av drivmedel ge miljöinformation?

Nej, endast drivmedelsstationer som riktar sig till konsumenter med en årlig försäljningsvolym över 1500 kubikmeter flytande drivmedel, eller en försäljningsvolym över en miljon kubikmeter gasformiga drivmedel. Information om drivmedlet återfinns på leverantörens webbplats.

+

Är miljöinformationen aktuell?

Miljöinformationen redovisar uppgifter för de drivmedel och drivmedelsprodukter som levererats föregående kalenderår. Uppgifterna i miljöinformationen baseras på den utsläppsrapport som drivmedelsleverantörer lämnar årligen till Energimyndigheten. Miljöinformationen ska uppdateras senast 1 oktober varje år. På dekalen ska det framgå vilket kalenderår som informationen avser.

+

Hur ofta ska miljöinformationen uppdateras?

Miljöinformationen ska uppdateras senast 1 oktober varje år. På dekalen ska det framgå vilket kalenderår som informationen avser.

+

Kan jag se vilka leverantörer som använder palmolja?

På dekalen och på drivmedelsleverantörens webbplats kan du se vilka råvaror som använts för att framställa produkten för det specifika år som anges, samt hur stor andel av produkten som respektive råvara utgjorde. På leverantörens webbplats som är angiven på dekalen kan du också se råvarans ursprungsland. Då uppgifterna som ligger som grund för miljöinformationen baseras på historiska data kan råvarornas andelar och ursprung variera år från år och miljöinformationen kan därmed avvika från den aktuella produkten.

+

Hur beräknas klimatpåverkan?

Drivmedelsproduktens klimatpåverkan beräknas som utsläpp av växthusgaser från produktens hela livscykel, enligt bestämmelserna i Energimyndighetens föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen. Beräkningen görs genom att summera växthusgasutsläpp för de komponenter som ingår i produkten (g CO2ekv) och sedan dividera med produktens energiinnehåll (MJ).

För fossila komponenter används ett bestämt normalvärde för utsläppen och för biokomponenter beräknas växthusgasutsläpp för hela produktionskedjan – från utvinning eller odling av råvaran fram till leverans av drivmedlet. Uppgiften om klimatpåverkan baseras på de uppgifter som lämnas i drivmedelsleverantörens årliga utsläppsrapport.

+

Vad är det för skillnad på miljöinformationen och utsläppskrav i drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten?

I miljöinformationen ställs krav på försäljare av drivmedel att ge konsumenter information om sålda drivmedel, drivmedelsleverantören ska tillhandahålla underlag för informationen.

I drivmedelslagen finns krav på drivmedelsleverantörerna att minska sina utsläpp av växthusgaser med 6% senast år 2020, jämfört med år 2010.

I hållbarhetslagen ställs krav på den som levererar biobränslen att kunna visa att vissa hållbarhetskriterier är uppfyllda. Hållbarhetskriterierna omfattar hela produktionskedjan och ställer bland annat krav på att biobränslen ska ha minst 50% lägre klimatpåverkan än fossila motsvarigheter.

I reduktionsplikten ställs krav på den som är skattskyldig för bensin och/eller diesel bidra till en minskning av klimatpåverkan genom inblandning av biodrivmedel. År 2020 var reduktionsnivåerna 4,2 procent för bensin och 21 procent för dieselbränsle.

+

Vad skiljer beräkningar i miljöinformationen mot beräkningar i drivmedelslagen och reduktionsplikten?

I miljöinformationen beräknas växthusgasutsläpp från livscykeln per produkt och normalvärden används för de fossila komponenterna. Uppgifterna som visas på dekalen är per specifik marknadsförd produkt, till skillnad från utsläppskraven i drivmedelslagen och reduktionsplikten som räknar per typ av drivmedel (bensin, diesel med mera).

I drivmedelslagen finns krav på att drivmedelsleverantörerna att minska sina utsläpp av växthusgaser till högst 88,5 gram koldioxidekvivalenter per megajoule levererade drivmedel senast år 2020. Detta kontrolleras i den årliga utsläppsrapporten. Drivmedelsleverantörens totala utsläpp av växthusgaser beräknas genom att summera samtliga levererade drivmedel. Beräkningen av växthusgasutsläpp från livscykeln sker per typ av drivmedel. I beräkningen används en korrektionsfaktor för drivsystemets effektivitet (för elfordon), viktade normalvärden för de fossila komponenterna och avdrag för utsläppsreduktioner i tidigare led. Det är möjligt att rapportera tillsammans med en annan drivmedelsleverantör för att på så sätt gemensamt klara kravet.

I reduktionsplikten ställs krav på drivmedelsleverantörer att minska växthusgasutsläpp från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel.
År 2020 var reduktionsnivåerna 4,2 procent för bensin och 21 procent för dieselbränsle. Beräkningen utförs per drivmedel (bensin eller diesel). Växthusgasutsläpp från det aktuella drivmedlet beräknas genom att lägga ihop ingående komponenters utsläpp. Detta jämförs sedan med en helt fossil motsvarighet. Utsläppsreduktionen kan uppnås genom inblandning av biodrivmedel eller genom att köpa utsläppsreduktion från aktörer som överträffat sin reduktionsplikt.

+

Hur skiljer sig dessa utsläppsvärden mot de som biltillverkare redovisar?

Den som marknadsför en ny personbil är skyldig att ange bilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläpp som redovisas av biltillverkare är de totala utsläppen av koldioxid från avgasröret vilket inkluderar koldioxid både från fossila drivmedel och biodrivmedel. Syftet med dessa uppgifter är att det ska gå att jämföra olika bilar på ett likvärdigt sätt när det gäller hur mycket drivmedel de förbrukar. På bilsvar.se finns mer information och ett klimatindex som hjälper dig som konsument att jämföra olika bilars klimatpåverkan.

+

Vad är Energimyndighetens roll?

Energimyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för miljöinformationen. Energimyndigheten meddelar föreskrifter om utformningen av och innehållet i miljöinformationen.

Energimyndigheten ska också följa upp effekterna av miljöinformationen.

+

Var hittar jag mer information?

Mer information om specifika drivmedel finns på respektive drivmedelsleverantörs webbplats. I vår vägledning finns information om hur du går tillväga för att uppfylla regelverket. Under rubriken ”Mer information” hittar du länkar till drivmedelslagen, drivmedelsförordningen och de aktuella föreskrifterna.