Frågor och svar om reduktionsplikten

Här hittar du frågor och svar om reduktionsplikten. 

Lämna gärna synpunkter och eventuella följdfrågor till hb...@energimyndigheten.se.

+

Vad menas med reduktionsplikt?

Reduktionsplikten är ett styrmedel för att driva på inblandning av klimatsmarta biodrivmedel. Den innebär att leverantörer av bensin, diesel och flygfotogen måste minska växthusgasutsläppen med en viss procentsats genom att blanda in biodrivmedel.

+

Vem omfattas av reduktionsplikten?

Den som är skattskyldig för bensin, diesel eller flygfotogen. Alkylatbensin, färgad diesel och drivmedel som används av Försvarsmakten omfattas dock inte.

Det är endast första gången skattskyldigheten inträder som drivmedlet är reduktionspliktigt. Om ni tar in ett drivmedel i ert skatteupplag och begär tillbaka skatten blir drivmedlet alltså inte reduktionspliktigt igen när skattskyldigheten inträder på nytt.

+

Vilka drivmedel omfattas av reduktionsplikten?

Bensin

Med bensin menas all bensin, utom alkylatbensin och bensin som används av Försvarsmakten, som omfattas av KN-nummer:

  • 2710 11 41
  • 2710 11 45
  • 2710 11 49
  • 2710 11 51
  • 2710 11 59

Diesel

Med diesel menas all diesel som innehåller högst 98 volymprocent biodrivmedel, utom märkt diesel och diesel som används av Försvarsmakten, som omfattas av KN-nummer 2710 19 41 eller 2710 19 45.

Flygfotogen

Med flygfotogen menas allt flygfotogen, utom flygfotogen som används av Försvarsmakten, som omfattas av KN-nummer 2710 19 21.

+

Hur ska utsläppsreduktionen beräknas?

Utsläppsreduktionen utgör skillnaden mellan en aktuellt drivmedels växthusgasutsläpp i livscykelperspektiv jämfört med dess fossila motsvarighet.

Se vägledning för reduktionsplikten som finns att ladda ner i vår webbshop för mer exakta beräkningar.

Vägledning

+

Hur värderas utsläppen från reduktionspliktiga drivmedel?

Den levererade bensinens, dieselns eller flygfotogenets utsläpp beräknas genom att summera utsläppen från ingående fossila komponenter respektive biodrivmedelskomponenter.

Utläppsfaktorn för fossila komponenter ska vara 93,3 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för bensin, 95,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för diesel och 89 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för flygfotogen.

För hållbara biodrivmedel används de livscykelutsläpp som beräknas i enlighet med lagen om hållbarhetskriterier. Biodrivmedel som inte uppfyller hållbarhetskriterierna ska värderas på samma sätt som den fossila motsvarigheten.

+

Är det tillåtet att överlåta utsläppsreduktion i flera led?

Ja, du får överlåta utsläppsreduktion även om du har uppnått din egen reduktionsplikt genom att förvärva utsläppsreduktion från ett annat bolag.

+

Kan vi använda höginblandade biodrivmedel för att uppfylla reduktionsplikten?

Nej, ni kan inte använda höginblandade biodrivmedel såsom HVO100, FAME100, E85 eller ED95 för att uppfylla reduktionsplikten. Dessa bränslen omfattas av ett annat KN-nummer, alternativt består till mer än 98 procent av biodrivmedel.

+

Vad händer om vi inte uppfyller vår reduktionsplikt?

Om ni efter kalenderårets slut inte lyckats uppfylla er reduktionsplikt kan det vara möjligt för er att förvärva överskott av reduktion från andra reduktionspliktiga aktörer. Se vår vägledning för ytterligare information om förvärv och överlåtelse av utsläppsreduktion.

Annars kommer Energimyndigheten att besluta om en reduktionspliktsavgift. Avgiftens storlek sätts i reduktionspliktsförordningen och är just nu 5 kronor per kg för bensin, 4 kronor per kg för diesel och 6 kronor per kg koldioxid för flygfotogen.

+

Hur stor blir reduktionspliktsavgiften för ett helt fossilt drivmedel?

Den som säljer ett reduktionspliktigt drivmedel helt utan inblandning av biodrivmedel skulle enligt 2024 års reduktionsplikt behöva betala 1,09 kronor per liter bensin respektive 97 öre per liter diesel. För flygfotogen skulle avgiften bli cirka 78 öre per liter.

+

Hur ska vi rapportera ETBE?

Ni ska rapportera den förnybara andelen av ETBE som biokomponent. Värmevärdet för ETBE är 27 MJ/liter. Den fossila andelen rapporterar ni som fossilkomponent. Andelen förnybart bestämmer ni baserat på energiandelen av ingående råvaror. Samma sak gäller även för MTBE.