Handlingsprogram och lägesrapporter enligt krav i AFIR

Energimyndigheten har fått i uppdrag att bistå regeringen med underlag och bedömningar så att Sverige kan uppfylla de skyldigheter som följer av EU-förordning 2023/1804 om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel (AFIR).

Energimyndighetens uppdrag består av fyra delar

  1. Lämna ett underlag till utkast till handlingsprogram enligt artikel 14 i AFIR och rapportera det till Regeringskansliet senast 15 november 2024.
  2. Bistå Regeringskansliet i utarbetandet av den slutliga versionen som ska lämnas till EU-kommissionen senast 31 december 2025.
  3. Utarbeta framstegsrapport för Sverige i enlighet med artikel 18.1 i AFIR och lämna till EU-kommissionen senast den 31 mars 2025 och därefter varje år till och med 2030.
  4. Ta fram underlag till lägesrapporter enligt artikel 15 i AFIR. Underlaget till lägesrapport ska redovisas senast den 1 november 2027 och senast den 1 november 2029.

 

 

Arbetet att ta fram utkast till handlingsprogram har påbörjats

Handlingsprogrammet syftar till att beskriva hur medlemsstaterna ska nå målen om laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas, flytande metan för tunga fordon och i hamn, landströmsförsörjning av fartyg och strömförsörjning av stillastående flygplan.

I uppdragets första del kommer befintligt material till stor del att användas, bland annat det handlingsprogram om laddinfrastruktur och tankinfrastruktur som Trafikverket och Energimyndigheten gemensamt tog fram och rapporterade den 1 november 2023.

Handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Det ska också genomföras en kartläggning av nuläge och framtida planer för landströmsförsörjning av fartyg samt infrastruktur för alternativa drivmedel i hamn, samt ett dialogmöte med hamnbranschen i slutet av september 2024.

En myndighetsgrupp bestående av Energimarknadsinspektionen, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen har bildats för att bistå i arbetet.

En del av arbetet är också att identifiera behov av ytterligare analyser och behov av åtgärder för att Sverige ska nå målen i förordningen. De kommer sedan att användas som underlag till det slutliga handlingsprogrammet som kommer att tas fram under nästa år.

Om AFIR 

Förordningen om infrastruktur för alternativa drivmedel (AFIR) innehåller bindande krav på EU:s medlemsstater att säkerställa en utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel som är tillgänglig för allmänheten i hela EU. Det ställs krav på omfattning, kapacitet och geografisk lokalisering vid olika angivna tidpunkter för laddinfrastruktur för tunga och lätta fordon samt tankinfrastruktur för vätgas. Det finns ett kapacitetsbaserat krav som är kopplat till storleken på flottan av laddbara fordon och omfattar enbart lätta fordon. Det finns även mål för flytande metan för tunga vägfordon och i hamn. Vidare finns mål för landströmsförsörjning av fartyg och för strömförsörjning av stillastående luftfartyg.

AFIR innehåller också bestämmelser om exempelvis betalningslösningar för laddning och tankning, information till konsumenter samt standarder för laddningsstationers och tankningsstationer utformning. Det ställs också krav på att medlemsstater ska ta fram nationella handlingsprogram som beskriver hur målen ska nås och lägesrapporter för utvecklingen.

Förordning 2023/1804, europa.eu