Energiplanering för storskalig elektrifiering

Om vi ska kunna möta framtidens elbehov är det viktigt att lokala och regionala aktörer är proaktiva och förutseende i sin energiplanering. Genom stärkt energiplanering kan arbetet med att bygga ut elproduktionen i hela landet accelereras.

Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län fick i juli 2023 i uppdrag att utveckla den regionala och lokala energiplaneringen. 

I Energimyndighetens del av uppdraget ingick att:

  • identifiera behov av samt utveckla metodstöd för framtida el- och effektbehov som stöd till lokala och regionala aktörer
  • ta fram en vägledning och ett metodstöd till lagen om kommunal energiplanering
  • analysera om det behövs andra verktyg än vägledning kring lagen om kommunal energiplanering utifrån storskalig elektrifiering och totalförsvarets behov

Under arbetets gång förde vi dialog med ett antal kommuner, länsstyrelser, regioner, myndigheter och vissa branschorganisationer inom näringslivet.

Uppdraget resulterade i två webbaserade verktyg som ska stötta lokala och regionala energi- och samhällsplanerare i deras arbete: