Nationell samordning vätgas

Användningen av fossilfri vätgas kan bidra till omställningen till fossilfrihet inom industri, transport och energisystem. Vätgasen spelar med andra ord en nyckelroll i Sveriges, Europas och övriga världens omställning till nollutsläpp.

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Uppdraget handlar om att återvända till de hinder som identifierades i Energimyndighetens förslag till nationell strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak från 2021 för att genom analys och samverkan bidra till att undanröja hindren.

Uppdraget består av tre delar:

  • samordning,
  • analys och
  • omvärldsbevakning.

Delrapport för vätgas och vätgasinfrastruktur

Energimyndigheten lämnade 26 mars 2024 in en delrapport till Regeringskansliet. Energimyndighetens scenarier visar att vätgasen kommer ta en allt större plats i framtidens energisystem. Delrapporten visar också att det finns ekonomi i att producera vätgas på flera ställen i landet och transportera vätgasen via rörledningar till olika användare. I delrapporten föreslås ett antal åtgärder för att främja utvecklingen på vätgasområdet. Det är bland annat nödvändigt med ett uppdaterat och sammanhängande regelverk för att underlätta utbyggnaden.  

Inför delrapporteringen hölls en första aktörsdialog 13 oktober 2023. Ett 90-tal aktörer deltog och bidrog med inspel i frågor kring infrastruktur och finansiering.

 

Samordning med aktörer

Samordningsuppdraget består i att verka för en nära och koordinerad samverkan, dialog och kunskapsspridning, liksom att utreda en rad frågor kopplade till vätgasens introduktion i energisystemet. Tillsammans med aktörer och intressenter når vi samsyn och utgångspunkt för att skapa förutsättningar för utvecklingen av verksamheter kopplat till vätgas i Sverige.

Det gör vi bland annat genom:

  • Aktörsmöten
  • Samverkan och koordinering mellan myndigheter
  • Information och kunskapsspridning

Under 2024 kommer fortsatt samverkan ske. Ett viktigt syfte är att lägga grunden för en samverkan och samordning även efter regeringsuppdragets slut.

I syfte att tillhandahålla information och sprida kunskap ingår också i uppdraget att ta fram en vägledning för EU-finansiering. Det kommer vara en del av slutleveransen.  

Kommande aktörsmöten

Vi bjuder in marknadsaktörer och myndigheter till aktörsmöte med fokus på samordningens fortsättning och den slutrapportering som ska lämnas till Regeringskansliet 1 december 2024.

Vi presenterar inriktningen på de slutliga utredningarna men vill också i dialog gärna få information om vad ni som aktörer ser för behov framåt och er syn på marknadssituationen idag.

 

Analys viktig del av uppdraget

Analys och utredning är en viktig del av samordningsuppdraget. Analys var en viktig del av delrapporteringen och fokus låg på: 

  • Infrastruktur, inklusive olika aktörers roller och ansvar
  • Vätgas och vätgaslager som flexibilitetsresurs
  • Reservkraft
  • Ekonomiska styrmedel

Omvärldsbevakning

Vätgas kommer att vara en del av det omställda energisystemet och Energimyndigheten följer integreringen. Det innebär bland annat att anpassa statistikinsamlingen och metoder för scenarioanalyser och prognoser.

En del av regeringsuppdraget är att föreslå på vilket sätt utvecklingen och integreringen av fossilfri vätgas i det svenska energisystemet kan följas upp och följas över tid.