Förnybara drivmedel

Andelen förnybara drivmedel i transportsektorn behöver öka. Här får du veta mer om vad vi gör på området för förnybara drivmedel.

+

Drivmedel och biobränslen

För att öka användningen av förnybara alternativ respektive minska klimatpåverkan från transportsektorn har EU infört förnybartdirektivet och bränslekvalitetsdirektivet.

I Sverige går kraven in under hållbarhetslagen och drivmedelslagen. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för båda dessa lagstiftningar.

Hållbarhetslagen

Drivmedelslagen

Reduktionsplikt

Reduktionsplikt är ett styrmedel för att främja inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

Reduktionsplikt

Produktionsstöd för biogas

Energimyndigheten ansvarar för det statliga produktionsstödet för biogas som uppgraderas till biometan. Syftet med stödet är att skynda på energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen. 

Stöd för er som producerar biogas som uppgraderas till biometan

+

Forskning

Utmaningarna är många på vägen mot en fossilfri transportsektor. För att nå dit krävs systemsyn och samverkan mellan flera olika aktörer, sektorer och discipliner.

Energimyndigheten bidrar till att ställa om till en fossilfri transportsektor genom att stödja forsknings- och innovationsprojekt inom flera kompletterande områden och med ett brett spektrum av aktörer. Utgångspunkten är att Energimyndigheten, tillsammans med akademi, näringsliv, kommuner, regioner, samt andra statliga myndigheter ska bidra till att lösa de utmaningar som finns inom transportsektorn.

Syftet är att uppnå målet om minst 70 procents minskning av växthusgasutsläppen från inrikes transporter mellan 2010 och 2030 samt målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Inom transportforskningen prioriterar Energimyndigheten :

  • Transporteffektivt samhälle
  • Fossilfria fordon och farkoster
  • Förnybara drivmedel

Mer om vår transportforskning

+

Infrastruktur för förnybara drivmedel

Ren HVO, fordonsgas, E85 och ren FAME är idag de vanligaste alternativen till bensin och diesel på den svenska marknaden som kräver särskild infrastruktur. Förutom dessa förekommer även andra drivmedel i mindre mängder.

Tillsammans med el har de en central roll att spela när transportsektorn ställer om. Ett viktigt led i detta är att bygga ut och arbeta främjande för en fungerande infrastruktur för förnybara drivmedel.

Infrastruktur för förnybara drivmedel