Samordning och regeringsuppdrag

Här finns information om de regeringsuppdrag Energimyndigheten arbetar med inom laddinfrastruktur.

+

Handlingsprogram och lägesrapporter enligt krav i AFIR

Energimyndigheten har fått i uppdrag att bistå regeringen med underlag och bedömningar så att Sverige kan uppfylla de skyldigheter som följer av EU-förordning 2023/1804 om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel (AFIR).z

Handlingsprogram och lägesrapporter enligt krav i AFIR

 

+

Nationell samordning av laddinfrastruktur

2024 har Energimyndigheten fått ett utökat ansvar till att arbeta mer övergripande med samordning av frågor som rör laddinfrastruktur, med syftet att främja en ändamålsenlig och effektiv utbyggnad.

Det utökade ansvaret utgår från det handlingsprogram som Energimyndighet tillsammans med Trafikverket tog fram i slutet av år 2023. 

Uppdraget genomförs i samverkan med berörda myndigheter så som  Naturvårdsverket, Trafikverket, Boverket och länsstyrelserna.  

Rapport - Handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Energimyndigheten har sedan 2016 haft ett nationellt ansvar att samordna frågor kring laddinfrastruktur. Arbetet har bland fokuserat på att bistå Naturvårdsverket med stöd inför utlysningar av medel till laddinfrastruktur.

Skillnaden nu är att Energimyndigheten fått ett bredare ansvar för att stötta, följa upp och analysera hur en ändamålsenlig laddinfrastruktur kan byggas ut på ett effektivt sätt.

+

Uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Elektrifieringen av den svenska transportsektorn går i allt snabbare takt. Energimyndigheten och Trafikverket har identifierat ett stort antal åtgärder som påskyndar utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas som presenterades i slutet av år 2023. 

Handlingsprogrammet presenterades i en gemensam rapport som pekar på vikten av ett samlat helhetsgrepp och samordning för utbyggnaden. För att fler ska välja elektriska fordon måste det vara enkelt att ladda och tanka. De stora utmaningarna är bland annat långa ledtider för anslutning, och brist på kapacitet.  

Energimyndigheten och Trafikverket listar 55 åtgärder för att underlätta och öka takten i utvecklingen av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Rapport - Handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

 

+

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

Den myndighetsgemensamma uppföljningen ska underlätta för regeringen och andra aktörer att kunna dra slutsatser om hur elsystemets förutsättningar att utvecklas i takt med behovet av el. Uppföljningen har betydelse för genomförandet av övriga åtgärder i elektrifieringsstrategin som syftar till att förbättra sådana förutsättningar, som exempelvis övergången till elektrifierade fordon och utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Uppdrag att genomföra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering, regeringen

Rapport Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering, pdf

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering