Roller och ansvar

Det är många olika aktörer som bidrar till elektrifiering av vägtrafiken. Här får du en kort beskrivning av respektive aktörs roll och ansvar med koppling till elektrifiering av vägtrafik.

Akademin
Forskning och utveckling inom fordonsutveckling, elektrifiering, laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas men även systemperspektiv.

Boverket
Fastställer krav på laddningspunkter i byggnader enligt gällande regelverk samt ansvarar för säkerhet och brandfrågor i fastigheter tillsammans med MSB.

Elhandelsbolag
Tillhandahåller el för laddning.

Elnätsbolag
Tillhandahåller elnättjänster till laddning.

Elsäkerhetsverket
Informerar om elsäkerhet och risker vid installation av fordonsladdare.

Energimarknadsinspektionen
Tillsyn och utveckling av energimarknader. I den rollen har myndigheten ansvar för regelverket kring så kallade nätutvecklingsplaner där laddinfrastruktur ingår.

Fastighetsägare
Tillhandahåller laddning för boende och hyresgäster. Viktig roll för hemmaladdning och depåladdning.

Fordonstillverkare
Utvecklar och säljer fordon i ett elektrifierat vägtransportsystem.

Försvarsmakten
Tillsammans med övriga delar av totalförsvaret, och det civila samhället, stärka och skydda kritiska samhällsfunktioner så att landet är väl rustat inför kriser och naturkatastrofer.

Försäkringsbolag
Försäkringsbolagen försäkrar bland annat fastigheter och måste då ta ställning till de nya risker som laddning och nya fordonstyper kan föra med sig.

Kommuner
Bidrar genom att installera laddning till egna fordon och kan möjliggöra att kommunalt ägda bostadsbolag erbjuder laddning till sina hyresgäster samt att kommunala parkeringsbolag ger möjlighet till laddning i sina egna parkeringshus eller parkeringsytor. Sprider information och ger råd via energi- och klimatrådgivarna.

Konkurrensverket Arbetar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna samt för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Tar exempelvis fram vägledning till kommunerna vid utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Konsumentverket
Bevakar konsumenternas intresse. Kontrollerar till exempel att prisinformation på laddstationer lämnas i enlighet med gällande rätt.

Laddoperatörer
Ansvarar för förvaltning och drift av en laddningspunkt och tillhandahåller en laddningstjänst till slutanvändare, även när detta utförs på uppdrag av en leverantör av mobilitetstjänster och i dess namn.

Lantmäteriet
Ansvarar tillsammans med de kommunala lantmäterimyndigheterna för lantmäteriförrättningar och bildande av samfällighetsföreningar. Detta innebär att de handlägger ärenden om laddning i de samfälligheter där denna möjlighet inte framgår av anläggningsbeslutet.

Länsstyrelserna
Ansvarar för regionala planer för infrastruktur för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Har ansvar för bland annat brandfrågor kopplat till el- och hybridfordon.

Naturvårdsverket
Ger stöd till laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Ansvar för uppföljning av Sveriges klimatmål.

Regioner
Ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling.

Räddningstjänsten/Brandförsvaret
Ansvarar för lokala/regionala regler och rekommendationer för bland annat brand i fastigheter som förses med laddinfrastruktur.

Skatteverket
Ansvarar för samtliga styrmedel som innefattar skatter, till exempel skattereduktion för grön teknik som ges till laddningspunkt i småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt. Styrmedel som Skatteverket 24 ansvarar för och som avser elektrifierade fordon finns definierade i Tabell 1. Styrmedel som påverkar laddbara fordon.

Standardiseringsorganisationer
Verksamheten att ta fram och påverka standarder i Sverige sker inom tre standardiseringsorganisationer: Svenska Institutet för Standarder (SIS), Svensk Elstandard (SEK) och Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen (ITS). Dessa organisationer leder arbetet med standardutveckling som organiseras i så kallade tekniska kommittéer. Swedac och SEK är bland annat inblandade i frågor kring induktiv och konduktiv laddning, elmätning i laddare, störningsproblematik vid laddning i kombination med radiokommunikation med mera.

Trafikanalys
Statistik inom transportområdet samt uppföljning av transportpolitiska mål. Korttidsprognoser över vägfordonsflottans utveckling.

Trafikverket
Stöd till publik snabbladdning längs större statliga vägar där detta saknas idag (vita fläckar). Bygger en elvägspilot mellan Örebro och Hallsberg och har i uppdrag att planera för fortsatt utbyggnad av elvägar. Forskning inom minskad klimatpåverkan från transporter. Prognoser för fordonsflottans utveckling.

Transportbolag
Användare av fordon och laddinfrastruktur i ett elektrifierat vägtransportsystem.

Transportköpare
Köper och kravställer elektrifierade transporter.

Transportstyrelsen
Ansvarar för regelverk inom transportsektorn, exempelvis kör- och vilotider.

Vinnova
Finansierar stöd till forskning inom mobilitet, fordon och drivmedel.