Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet

Projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart var ett projekt som syftade till att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att stödja omställningen till fossilfria och hållbara transporter i nordiska städer och stadsregioner. Detta har inneburit samarbete och utbyte av erfarenheter med övriga nordiska länder för att bland annat studera lokala offentliga aktörers roll för utbyggnaden av laddinfrastruktur, och att skapa attraktiva och klimatsmarta transporter i städer. Projektet pågick 2018–2020.

Projektet har letts av Energimyndigheten i samarbete med Trafikverket, och finansierats av Nordiska ministerrådet.

Ta del av slutrapporten: Sustainable Nordic cities with focus on climate smart mobility