Energitjänster

Vill du arbeta med ditt företags energianvändning på ett mer hållbart och smart sätt, men vet inte hur du ska gå vidare? För att genomföra en energieffektivisering behövs det oftast hjälp utifrån av de med expertkunskap och erfarenhet inom energiområdet. Men hur beställer du denna hjälp till ditt företag? Genom projektet energitjänster ska du som företagare lättare kunna hitta och beställa den hjälp ditt företag behöver.

Energitjänster är ett samlingsnamn för alla de olika tjänster du som företagare kan ha behov av när du vill arbeta med att energieffektivisera. Det kan röra sig om allt från enklare energirådgivning till mer komplexa och långsiktiga avtal med en garanterad energibesparing. Vi vill hjälpa ditt företag att beställa rätt energitjänst utifrån ert behov. Om det du behöver inte finns på marknaden, vill vi stimulera utveckling av nya energitjänster. Gemensamt för energitjänsterna är att de leder till energieffektivisering.

Informations- och stödmaterial samt övrig support kommer att tas fram för att underlätta för dig att hitta och beställa rätt energitjänst. Det kommer även anordnas seminarier där du som beställare kan få ytterligare information om energitjänster.

För dig som leverantör eller vidarförmedlare

För dig som levererar energitjänster kan projektet bidra med en ökad förståelse för vad företagen behöver så att du lättare kan anpassa ditt erbjudande efterföretagens behov. Projektet kommer också att erbjuda en plattform där du kan utbyta erfarenheter och hitta samarbetsformer med andra leverantörer.

För dig som lokalt och regionalt arbetar för ökad energieffektivisering hos företag kan projektet bidra med ökad kunskap om energitjänster samt tillhandahålla informationsmaterial och stöd riktat till små och medelstora företag

Ökad kunskap ger ökad energieffektivisering

Många företag kommer idag inte längre än till en energikartläggning, trots att den visar på energibesparande åtgärder som kan genomföras och öka lönsamheten. Genom ökad kunskap och hjälpmedel för att hitta och beställa energitjänster ska projektet bidra till att fler små och medelstora företag beställer energitjänster. Detta leder i sin tur till att fler uppnår en lönsam energieffektivisering.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF) och kommer pågå till och med 2021.