Incitament för energieffektivisering

Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Via projektet incitament för energieffektivisering kombineras den redan befintliga miljötillsynen i små och medelstora företag (SMF) med energieffektivisering. Det sparar tid samtidigt som fler företag kan nås.

De företag som omfattas av miljötillsyn får redan idag besök av tillsynspersonal men nu kan även denna personal hjälpa till med företagens energieffektivisering.

Energimyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna kartlagt behovet hos små och medelstora företag samt höjt kommuners och länsstyrelsers kompetens inom energiområdet. Detta för att tillsynspersonalen ska kunna erbjuda den information och de verktyg som företagen behöver för att arbeta med sin energieffektivisering.

Projektets fyra faser

Satsningen pågår under perioden 2016–2021 och är indelad i fyra faser. Projektet befinner sig nu i fas två och tre, som går parallellt (se bild nedan). I första fasen kartlade landets länsstyrelser hur de själva samt kommunerna arbetade med energifrågan mot företag. Detta innebar att de företag som faller under länsstyrelsens och kommunens tillsyn blev kartlagda. SMF identifierades sedan inom denna grupp.

I fas två, som fortfarande pågår, har tillsynspersonal blivit utbildade i energieffektivisering genom seminarier. Utbildningen har haft fokus på metoder, verktyg och kommunikationsmaterial för energieffektivisering.

I fas tre, som precis startat, har tillsynspersonalen börjat använda den kunskap de fått med sig och startat arbetet med att hjälpa och stödja SMF via tillsynskanalerna.

I fas fyra ska projektet utvärderas och avslutas.

Vad innebär detta för SMF?

Från och med 2018 kommer SMF att kunna få hjälp från tillsynsmyndigheter med att energieffektivisera.

När företagen energieffektiviserar sänker de sina kostnader, stärker sin konkurrenskraft och värnar om miljön. De följer också de krav som miljöbalken ställer på att alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Varför tillsynsmyndigheter?

Tillsynsstrukturen är en effektiv kanal för att nå ut till SMF, då samtliga med en betydande energianvändning vid något tillfälle kommer i kontakt med de regionala eller lokala miljötillsynsmyndigheterna – länsstyrelser och kommuner. Genom att använda en befintlig struktur nås olika branscher och likvärdigt stöd med verktyg och metoder från tillsynsmyndigheterna kommer att kunna ges till alla.

Vad får länsstyrelser och kommuner ut av detta?

Projektet ger möjlighet för länsstyrelser och kommuner att bygga kunskap och kapacitet kring energifrågor. De verktyg, metoder och vägledningar som tas fram inom projektet finns tillgängliga som hjälpmedel för tillsynspersonal även efter projektets slut. Metodstöden hittar du här.

Under projektets samtliga faser driver länsstyrelserna även nätverk för kommunernas tillsynspersonal i respektive län. Nätverken etableras för att kunna åstadkomma en samordnad och effektiv dialog med företagen.

 

Deltagande länsstyrelser

Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Halland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västmanland
Västra Götaland
Östergötland

Länsstyrelser som har varit med i huvudprojektet men inte är med i förlängningen till 2021:
Gotland
Sörmland
Västernorrland
Örebro