Klimatsynk – Nationellt samarbete för energi och klimat

Effektiv energianvändning är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle. Inom de så kallade regionalfonderna i Sverige vill man driva på detta, med fokus på näringslivet. Projektet Klimatsynk syftar till att samordna aktiviteter och hitta synergier mellan projekten i regionalfonderna.

Sveriges energi- och klimatpolitiska mål syftar till att förena konkurrenskraft, försörjningstrygghet och ekologisk hållbarhet. De energipolitiska målen kopplar till de miljöpolitiska målen där generationsmålet är vägledande för allt energi- och klimatarbete:

"att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sverige"

Regionalfondsprogrammen

Med bakgrund mot ovan mål, har Europeiska kommissionen tilldelat Sverige medel för genomförandet av nio regionalfonder, varav åtta är regionala och en är nationell. Syftet med regionalfonderna är att arbeta mot EU:s tematiska mål 4: "att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer"

Inom regionalfonderna finns projekt som är utformade på olika sätt för att nå målet. Fokus ligger på näringslivet, specifikt små och medelstora företag, där syftet är att energieffektivisera verksamheten och bidra till innovativa lösningar på området.

Projektperiod och resurser i Klimatsynk:

Programperioden pågår 2014-2020 och Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de nio regionalfondsprogrammen, ett nationellt och åtta regionala.

Resurserna ser ut som följande:

Medel

Procent

Kr.

Eu medel från det Nationella regionalfondsprogrammet 50 % 13 MKR
Medfinansiering från Energimyndigheten (stödmottagare) 25 % 6,5 MKR
Tillväxtverket (samverkanspart) 25 % 6,5 MKR
Total budget i projektet  100 % 26 MKR

Klimatsynk

Inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet finns angivet att stöd kan gå till att främja samarbete mellan regioner med olika förutsättningar och styrkeområden. Därför har Tillväxtverket och Energimyndigheten medfinansierat projektet Klimatsynk. Detta för att samordna aktiviteterna, skapa synergier och undvika överlappningar samt öka lärandet mellan projekten i de åtta regionala och det nationella programmet.

Genomförandet av Klimatsynk sker i fyra arbetspaket:

Kartläggning

Efter att beslut har fattats i de nio programmen kartlägger Klimatsynk projektens programfakta som illustreras på Klimatsynks webbplats i form av budget, beslutat och utbetalt belopp, samt målvärde i program, målvärde i projekt och utfall av resultat för aktivitetsindikatorerna.

Projektportföljer

Alla beviljade projektbeslut läses och kategoriseras i projektportföljer.

Projektledarträffar

Alla projektledare kontaktas och bjuds in att delta på projektledarträffar för att dela erfarenheter och tackla gemensamma utmaningar.

Spridningsaktiviteter / konferenser och kommunikationsstöd

Vid nationella och internationella konferenser samordnar Klimatsynk gemensamt deltagande för att sprida resultat av projekten. Klimatsynk ger även stöd i marknadsföring och sociala medier.

Läs mer om de olika regionalfondsprogrammen

Läs mer om Klimatsynk och projekten inom tematiskt mål 4

Kontakt

Karin Fant, biträdande projektledare, Energimyndigheten

016-544 22 92

Stefan Baier, projektledare, Tillväxtverket

 08-681 95 79 

Kristin Hedström, projektsamordnare, Tillväxtverket

08-681 65 94

Maya Sanchez, projektsamordnare, Tillväxtverket