Nätverk för energieffektivisering

Över hela landet har företag arbetat med energieffektivisering genom att delta i regionala företagsnätverk. Projektets syfte var att hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning med 15 procent under en fyraårsperiod. Projektet avslutades tidig vår 2021 och uppmätta resultat förväntas presenteras innan sommaren 2021.

Att minska energianvändningen bidrar inte bara till minskade kostnader utan också till att stärka företagets varumärke och minska företagets miljöpåverkan. Internationella erfarenheter har visat att nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att verkligen genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.

Energimyndigheten vill skynda på energieffektiviseringen i små och medelstora företag och stödjer därför regionala nätverk som samordnas av de regionala energikontoren och länsstyrelserna.

Vad är energieffektiviseringsnätverk?

Energieffektiviseringsnätverken var regionala företagsnätverk där små och medelstora företag får hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken bestod av 8-16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh). I landet fanns 34 nätverk med drygt 300 deltagande företag. En nätverkskoordinator utsedd av Energimyndigheten ledde nätverken och hade en energiexpert kopplat till sig som gav stöd och råd. Nätverken startade under 2016 och avslutades våren 2021.

Läs mer om nätverkens olika faser här.