Så fungerade nätverken

Energimyndighetens effektiviseringsnätverk bygger på en modell som har använts framgångsrikt i Tyskland. Här får du mer information om hur upplägget, arbetet och organisationen i nätverken såg ut under projektets gång 2016–2021.

De nätverk som Energimyndigheten finansierar bygger på LEEN som står för Learning Energy Efficiency Networks som betyder lärande energieffektiviseringsnätverk. LEEN-nätverken har samlat företag över hela Tyskland i över 70 olika nätverk för att tillsammans lära sig mer om energi och hur företagen kan arbeta för att minska sin energianvändning och också öka sin produktivitet.

Se filmen om LEEN på engelska.

Nätverkskoordinator och energiexpert

En koordinator leder nätverken och har även en energiexpert kopplat till sig. Koordinatorn ansvarar för att hålla samman och driva nätverkets aktiviteter samt sköta rapportering till Energimyndigheten för att underlätta administrationen för företagen. Nätverkets energiexpert bistår med kunskap för att stärka företagens energiarbete. Energiexpertens roll är att ge företagen stöd i det praktiska energieffektiviseringsarbetet, kommunicera resultaten från energikartläggningen och presentera lämpliga åtgärdsförslag.

Fyra faser över fyra år

Nätverksarbetet är indelat i fyra olika faser under de fyra år. De fyra faserna är inledande fas, kartläggningsfas, nätverksfas och utvärderingsfas.

1. Inledande fas

Nätverksarbetet inleds med en uppstartsperiod där inriktningen på nätverket formaliseras. Intresserade företag ansluter sig och skriver samtidigt på ett avtal som innebär att man åtar sig att arbeta aktivt i nätverket.

2. Kartläggningsfas

Varje deltagande företag får som del av nätverksprojektet initialt ett besök av en energiexpert och hjälp med att följa upp eller uppdatera en befintlig energikartläggning. Om företaget inte har gjort en energikartläggning får de stöd från nätverkets koordinator att söka ekonomiskt bidrag för att genomföra en energikartläggning. Energikartläggningen bidrar till att ta fram åtgärder som företaget kan få stöd i att genomföra. Den bidrar även med basårsdata för företagets energianvändning, vilket är nödvändigt för uppföljnings- och utvärderingsarbetet under sista året.

Företagen ska, med stöd av nätverkets energiexpert och med utgångspunkt i de energieffektiviseringsåtgärder som identifierats i energikartläggningen, upprätta en energipolicy, sätta energimål och göra handlingsplaner. I nätverksfasen, som delvis drivs parallellt med kartläggningsfasen, får företagen ytterligare stöd för detta. Ett eller flera nätverksmöten har policy, mål och handlingsplaner som tema.

3. Nätverksfas

Nätverksfasen kan inledas och pågå parallellt med kartläggningsfasen och kan innehålla:

 • Gemensamma möten minst 3 ggr/år ledda av energiexpert eller koordinator
  Träffarna hålls ofta hos ett medlemsföretag där det ges tillfälle att få insikt i hur det företaget arbetar med energieffektivisering. Träffarna erbjuder inspiration och erfarenhetsutbyte men också föredrag som hålls av energiexperten eller inbjudna föreläsare kring olika energirelaterade ämnen.
 • Utbildning och stöd för att införa och driva ett energiledningsarbete
  Under nätverksfasen ska företagens energiledningsarbete stärkas med hjälp av olika former av stöd och utbildning under träffarna. Då får företagen möjlighet att få ytterligare hjälp med att sätta energimål och skapa en energipolicy. Under nätverksfasen ska företagen som minst genomföra dessa olika delar i ett energiledningssystem:
  • Utse en energiansvarig på företaget.
  • Arbeta in en metod för att kontinuerligt mäta, följa upp och rapportera energianvändningen och det interna energiarbetet.
  • Genomföra en intern informationsträff eller utbildning på företaget i syfte att involvera övriga anställda.
 • Uppföljning av handlingsplaner och årlig energianvändning
  En viktig del i ett energiledningsarbete är att följa upp resultaten. Som en del av det kontinuerliga  ätverksarbetet får företagen hjälp och stöd av nätverkets energiexpert att göra detta.
 • Hjälp med att söka bidrag för större åtgärder
  Företagen får hjälp av koordinatorn att hitta ekonomiska bidrag som kan vara aktuella för företaget att söka för att fördjupa arbetet inför genomförande av åtgärder för energieffektivisering.

Även under nätverksfasen samlar koordinatorn in genomförda åtgärder och rapporterar till Energimyndigheten som vill följa företagens utveckling.

4. Utvärderingsfas

I utvärderingsfasen ska företagen rapportera in sina resultat till koordinatorn, som sedan rapporterar detta samlat, vidare till Energimyndigheten. Arbetet med att följa upp och utvärdera kommer att vara mest intensivt vid nätverksfasens slut, men grunden för arbetet läggs genom företagens kontinuerliga uppföljning och genom årlig uppföljning på företags- och nätverksnivå. Energimyndigheten kommer att tillhandahålla ett verktyg som lägger grunden till företagets uppföljning av energianvändningen.