Om satsningen

Nu kan små och medelstora företag få hjälp och verktyg för att effektivisera energianvändningen i sin verksamhet.

Minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi och bidra till ett bättre klimat. Det kan göra att företagen både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftiga, förbättrar arbetsmiljön för de anställda och påverkar miljön mindre. Och dessutom lever företaget upp till både kund- och lagkrav.

Energianvändningen ska minska med 10 procent

Målet som Energimyndigheten arbetar mot är att energianvändningen hos små och medelstora företag ska minska med 10 procent per förädlingsvärde till 2023.

Med hjälp av olika former av stöd vill Energimyndigheten att:

  • Energieffektivisering är en strategisk fråga för företag
  • Företagen arbetar systematiskt och strukturerat med den egna energianvändningen
  • Energieffektiva produkter, tjänster och processer är välkända och tillgängliga
  • Beställarkompetensen hos företagen är hög
  • Den upplevda risken med energieffektivisering är låg

Satsningen är möjlig tack vare stöd från EU

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet där Tillväxtverket är förvaltande myndighet och pågår till och med år 2021.

Om Nationella regionalfondsprogrammet (Tillväxtverkets webbplats).

Syftet med Energimyndighetens arbete inom Nationella regionalfondsprogrammet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi och öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivitet i företagen. Energieffektivisering i små och medelstora företag ska främjas inom alla branscher på olika sätt bland annat genom ekonomiska stöd till företag, bildandet av nätverk med mera.

Budget

Energimyndigheten får totalt 560 miljoner kronor mellan åren 2014–2021 i denna satsning mot energieffektivisering i små och medelstora företag. Halva budgeten kommer från den svenska regeringen och den andra halvan via den Europeiska regionala utvecklingsfonden, som Tillväxtverket är förvaltande myndighet för.

Vilket stöd passar ditt företag?

Är du osäker på vilket stöd som passar ditt företag? Vilka stöd som passar dig beror på din energianvändning. På bilden nedan kan du se vilka stöd som finns och vilken energianvändning som gäller.

Bild som visar vilket stöd som passar vilket företag

Pågående projekt

Projekten nedan har beviljats stöd från Tillväxtverket och Nationella regionalfondsprogrammet och är en del av Energimyndighetens satsning på små och medelstora företag.

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat (CEK) ska stötta företag med låg energianvändning i att energieffektivisera. Stödet innebär att kommuner i Sverige kan ansöka om bidrag för coacher i sin kommun/region. Coacherna hjälper företagen med en energigenomgång och ger åtgärdsförslag. 

CEK finansieras av EU och är ett nationellt projekt där stödet ska spridas i hela landet. Den nationella spridningen av coacherna är därför ett viktigt kriterium. En utlysning till kommunerna har skett under hösten 2016.

Projektet omfattar 42 delprojekt (beviljade ansökningar) och beräknas täcka en funktion motsvarande en halvtidstjänst för sökande kommun. Projekttiden för coacherna är 1 januari 2017 – 31 december 2019.

Läs mer om Coacher för energi och klimat

Energitjänster

Projektet syftar till att små och medelstora företag ska öka sin användning av energitjänster och därmed genomföra fler energieffektiviseringsåtgärder. Målet är att öka kunskap och kännedom om energitjänster hos beställare, leverantörer och vidareförmedlare. Projektet ska också stimulera utvecklingen av energitjänster som är anpassade efter små och medelstora företag.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF) och kommer pågå till och med 2019.

Läs mer om energitjänster

Stöd till energikartläggningar

Små och medelstora företag kan söka upp till 50 000 kronor i stöd för att genomföra en energikartläggning som ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den innehåller även förslag på hur företaget kan energieffektivisera processer och hjälputrustning så att det använder mindre energi.

Läs mer om stödet till energikartläggningar.

Incitament för energieffektivisering

Projektet Incitament för energieffektivisering kommer att rikta sig till små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn. Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, hjälper och stödjer företag att energieffektivisera.

Energimyndigheten kommer tillsammans med de 21 länsstyrelserna att göra ett omfattande arbete med att kartlägga behovet hos små och medelstora företag samt höja kommuners och länsstyrelsers kompetens inom området. Detta för att kunna erbjuda den information och de verktyg som företagen behöver för att arbeta med energieffektivisering.

Projektet pågår mellan 2016 till och med 2019 med målet att 1500 små och medelstora företag systematiskt och strukturerat arbetar med att minska sin energianvändning.

Läs mer om incitament för energieffektivisering

Innovativ utvärdering

Projektet ska utveckla och tillämpa effektiva metoder för att utvärdera Energimyndighetens samtliga projekt som får stöd inom Nationella regionalfondsprogrammet.

Klimatsynk

Ett gemensamt projekt tillsammans med Tillväxtverket.

Läs mer om Klimatsynk

Nätverk för energieffektivisering

Ett energieffektiviseringsnätverk är ett regionalt företagarnätverk som små och medelstora företag kan gå med i för att få hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget både från en koordinator och en energiexpert. Nätverken pågår under fyra år.

Läs mer om energieffektiviseringsnätverken

Nätbaserat lärande för energieffektivisering

Projektet ska hjälpa små och medelstora företag att energieffektivisera med stöd av nätbaserade utbildningar. Detta ska bidra till ökad tillgänglighet till utbildning och underlätta för företagen att komma igång med sitt energiarbete.

Utbildningarna riktar sig både till personal och företagsledare, och tio branschspecifika utbildningar kommer att finnas tillgängliga.

Projektet genomförs i samverkan med berörda branschorganisationer och pågår 2017–2020.

Stöd från regionala noder

Inom projektet får de regionala energikontoren i Sverige stöd för att i sin tur kunna hjälpa och stötta små och medelstora företag i sin region inför, under och efter det att företaget ansöker om energikartläggningsstöd. Energikontoren har också i uppgift att marknadsföra Energimyndighetens stöd inom ramen för satsningen på små och medelstora företag.

Mer information om Regionala noder

Teknikutveckling och innovation – fördjupande stöd inom energieffektivisering

Inom projektet Teknikutveckling och innovation finns möjlighet att söka finansiellt stöd med upp till 70 procent av kostnaden för åtgärder som leder till effektivare energianvändning.  Inom kort kommer mer information om stöd för till exempel utbildning, utveckling eller test av ny energieffektiv teknik som ditt företag kan söka. En utlysning av stöden kommer att läggas ut i april.

Det är redan nu möjligt att söka stöd för att göra en Miljöstudie inför en energieffektiv investering.