Så avgör du om företaget har rätt till stöd

Endast mikro-, små eller medelstora företag kan få stöd inom Energimyndighetens olika projekt som finansieras genom Nationella regionalfondsprogrammet. För att få stöd krävs det att du fastställer att ditt företag är per EU-definition ett mikro-, litet eller medelstort företag. Här får du vägledning hur du ska beräkna detta.

Enligt EU-definitionen av ett mikro-, litet eller medelstort företag (SMF) är ett företag en verksamhet som bedriver ekonomisk verksamhet oberoende av juridisk form. En verksamhet kan ses som ett företag, även om det bedrivs utan vinstsyfte.

För att vara ett SMF ska följande storlekskriterier vara uppfyllda:

  • Antal anställda ska högst vara 249 personer
  • Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro eller
    balansomslutningen ska inte överstiga 43 miljoner euro per år.

Alltså är första kravet att företaget inte får ha över 249 stycken anställda. Andra kravet är att inte både årsomsättning och balansomslutning överskrider gränserna av 50 miljoner euro respektive 43 miljoner euro. Överskrids enbart ett av de ekonomiska kraven räknas företaget fortfarande som SMF.

För att företag med tillfällig tillväxt inte ska bestraffas med förlust av SMF-status kan ett företags uppgifter överskrida kriterierna för SMF i senaste bokslutet såvida man innan dess klarat kriterierna två år i rad.

Organisationer som vill söka ekonomiskt stöd

Organisationer som exempelvis bostadsrättsföreningar, trossamfund och idrottsföreningar kan ansöka om ekonomiskt stöd för energikartläggning eller för fördjupat energiarbete.

Läs mer om vilka kriterier som gäller för ansökan om stöd för energikartläggning.

Läs mer om vilka kriterier som gäller för ansökan om fördjupande stöd inom Teknikutveckling och innovation.

Avgör företagets storlek genom att se över ägandeförhållandena

För att avgöra företagets storlek måste ägandeförhållandena redas ut eftersom EU:s definition av små och medelstora företag också inkluderar koncerner i begreppet SMF, det vill säga sammanlänkade bolag via ägandeandelar. Vem som äger ditt företag och även vilka andra företag som ditt företag äger påverkar alltså beräkningen av företagets storlek.

Därför måste du avgöra om ditt företag är ett fristående företag, ett partnerföretag eller ett anknutet företag så att du vet hur du ska räkna ut storleken.

Är ditt företag ett anknutet företag?

Ett anknutet företag är ett företag som äger mer än 50 procent i ett annat företag eller ägs till mer än 50 procent av ett annat företag. Ett typexempel på ett anknutet företag är ett helägt dotterbolag. Vid beräkning ska alla ingående företag räknas in och ses som ett företag.

Läs mer om anknutet företag och se räkneexempel

Är ditt företag ett fristående företag?

Ett fristående företag är helt självständigt och har inte någon delaktighet i andra företag och inget annat företag har heller delaktighet i företaget. Men företaget räknas också som fristående om det äger mindre än 25 procent i ett eller flera andra företag eller om företaget ägs av andra företag, men med mindre än 25 procent.

Så räknar du: För att räkna ut ditt företags storlek (antal anställda, årsomsättning och balansomslutning) räknas bara det fristående företaget in.

Är ditt företag ett partnerföretag?

Ett partnerföretag är ett företag som äger självt eller med annat företag minst 25 procent men högst 50 procent i ett annat företag. Alternativt att företaget ägs till minst 25 procent, men högst 50 procent av ett eller flera andra företag. Vid beräkning ska andelen som ägs i ett annat företag räknas in.

Läs mer om partnerföretag och se räkneexempel

Behöver du hjälp?

Behöver du råd och vägledning inför att du ska söka stöd och avgöra om du har rätt till att få stöd? Ta hjälp av de regionala energikontoren om du ska söka energikartläggningsstöd eller stöd för fördjupade studier. Har du frågor kring definitionen av små och medelstora företag, kontakta Energimyndigheten bedömningen.

Har du kommit fram till att du inte är ett SMF?

Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om definitionen av små och medelstora företag

Vilka uppgifter ska jag beräkna för att avgöra om företaget är SMF?

Företaget kommer att beräknas utifrån antal anställda, årsomsättning och balansomslutning (totala tillgångar). Uppgifterna tas ifrån företagets senaste bokslut och går att hitta i årsredovisningen

Vilka är gränserna för att räknas som SMF?

Företaget måste uppfylla kravet på under 250 stycken anställda. Sedan måste företaget uppfylla antingen under 50 miljoner Euro i omsättning eller under 43 miljoner Euro i balansomslutning.

Mitt företag är inget aktiebolag, kan företaget ändå beviljas stöd?

Ja, alla juridiska personer som driver någon form av ekonomisk verksamhet kan beviljas stöd. Det innebär att ideella föreningar, stiftelser och andra bolagsformer kan söka stöd, såvida de uppfyller kriterierna för SMF.

Mitt företag ingår i en koncern, kan mitt företag räknas som SMF?

Ja, såvida koncernens företag räknas ihop och tillsammans underskrider kriterierna för SMF så räknas företaget som SMF. Anknutna företags uppgifter räknas med till 100 %, partnerföretags uppgifter till den andel som de ägs eller äger företaget medan fristående företag inte räknas med alls.

Mitt företag ägs av ett holdingbolag vars övriga dotterbolags verksamheter ligger långt ifrån sökande företags verksamhet. Behöver man räkna med de andra företagen vid en bedömning?

Ja, oavsett verksamhetsområde och egentligt samarbete räknas de olika enheterna in i bedömningen.

Sökande företag har under senaste året blivit förvärvat av en stor koncern, visst kommer endast de räkenskaper som finns i senaste bokslutet att tas i beräkning?

Nej, när ett företag genomgått ägarbyte kommer en uppskattning att göras på tidigare räkenskaper från alla parter.

Vilken valutadag ska företagets uppgifter räknas mot om företagets uppgifter är i kronor och gränserna är i Euro?

Valutakursen ska räknas mot den dag som bokslutet upprättats. Är räkenskapsåret obrutet kommer det att beräknas mot sista dagen i december

Kan kommunala aktiebolag söka stödet?

Nej, kommunala aktiebolag kan inte söka stödet i de fall som de ägs av en kommun i något led till mer än 25 procent. Samma regler gäller även andra offentliga organ.

Om ett företag räknas som SMF och samtidigt flera företag ingår i koncernen, vilket av dessa har rätt till stödet?

Samtliga företag i koncernen har rätt till stödet så länge koncernens räkenskaper underskrider de gränser för personalstyrka, omsättning och balansomslutning som finns definierade. Däremot kan bara ett av koncernföretagen beviljas stödet, så när ett företag i koncernen har erhållit stödet kommer inget annat företag inom koncernen att kunna söka det.