Partnerföretag

Ett partnerföretag är ett företag som äger självt eller med annat företag minst 25 procent men högst 50 procent i ett annat företag. Alternativt att företaget ägs till minst 25 procent, men högst 50 procent av ett eller flera andra företag.

Så här räknar du

Äger ditt företag mellan 25-50 procent i ett annat företag räknas det som ett partnerföretag (om ditt företag äger eller ägs till mer än 50 procent är det ett anknutet företag).

Har ditt företag ett partnerföretag ska partnerföretagets uppgifter räknas med till den andel som ditt företag ägs eller äger i partnerföretaget.

För att räkna ut ditt företags storlek ska du lägga till en andel av det andra företagets personalstyrka och finansiella uppgifter till dina egna uppgifter. Denna andel återspeglar den procentuella andelen av aktier eller röster – den högre andelen räknas – som du innehar eller röster som aktuellt företag innehar.

Om de beräknade uppgifterna håller sig inom storlekskriterierna är företaget ett litet- eller medelstort företag. Kriterierna är:

  • Antal anställda ska högst vara 249 personer
  • Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro eller balansomslutningen ska inte överstiga 43 miljoner euro per år (endast ett av kriterierna behöver uppfyllas).

Räkneexempel:

Om ditt företag ingår i en koncern

Ingår ditt företag i en koncern behöver samtliga företag räknas med. I koncerner upprättas i regel koncernredovisning, uppgifterna från en sådan är godtyckliga såvida den räknar ihop uppgifterna på ett liknande sätt som ovan.

Ingår ditt företag i en koncern där ingen koncernredovisning upprättats behöver samtliga företag tas med, med undantag för fristående parter (ägs till mindre än 25 procent) och partnerföretags andra partnerföretag. Partnerföretag som har anknutna företag (ägs till mer än 50 procent) utanför koncernen tas endast med till samma andel som partnerföretaget självt.

Ägarbyte

Har ditt företag nyligen genomgått ägarbyte som ett led av antingen förvärv eller sammanslagning så kommer uppgifterna beräknas ifrån den tidpunkten och tidigare bokslut kan inte tas i beräkning. Har inget godkänt bokslut upprättats sedan dess behöver en uppskattning av uppgifterna göras genom att räkna ihop de nyanslutna parterna.

Behöver du hjälp?

Behöver du råd och vägledning inför att du ska söka stöd eller avgöra om du har rätt till att få stöd? Ta hjälp av de regionala energikontoren om du ska söka energikartläggningsstöd eller stöd för fördjupade studier. Har du frågor kring definitionen av små och medelstora företag, kontakta Energimyndigheten.