Energikartläggningens innehåll

Här har vi samlat information om vad energikartläggningen ska innehålla för att ditt företag ska få stöd.

Energikartläggningen ska innehålla all energianvändning och tillförsel av energi i företaget. Det är viktigt att hela företaget kartläggs inklusive byggnader och transporter, utan en helhetsbild är det svårt att se hur stor energibesparingen kan bli.

Vad ska energikartläggningsrapporten innehålla?

För att ditt företag ska få stöd krävs att energikartläggningsrapporten innehåller följande delar:

 • Sammanfattning som inkluderar en översikt av energianvändningen, uttryckt i megawattimmar (MWh) och kronor, dess fördelning i verksamheten och förslag till åtgärder.
 • Inledning som beskriver energikartläggningens bakgrund och syfte, omfattning och avgränsningar, metod och antaganden för genomförande, samt uppgifter om den kartlagda verksamheten som kan antas ha stor betydelse för energianvändningen.
 • Energistatistik, en redovisning av den årliga energianvändningen per energislag.
 • Energibalans, en redovisning av tillförd energi och dess fördelning i verksamheten.
 • Åtgärdsförslag med tillhörande analys samt beskrivning av åtgärdsförslaget.

Att tänka på när du beskriver åtgärdsförslagen

 • Beskriv noga vilken anläggningsdel eller utrustning som åtgärden syftar på.
 • Redovisa aktuell energianvändning och drifttid samt vilken åtgärd som föreslås. Nyckeltal beräknas före åtgärd och en uppskattning görs av nyckeltal efter åtgärd.
 • Beräkna energibesparingen och kostnaden för åtgärden. Gör även en företagsekonomisk lönsamhetsberäkning inklusive återbetalningstid.
 • Beskriv eventuella övriga konsekvenser av åtgärden.
 • En energikartläggning kan ibland kräva en stor arbetsinsats. Det bör därför framgå vilka ytterligare insatser i form av mätningar eller beräkningar som kan krävas i ett fortsatt effektiviseringsarbete.
 • Det är bra att se över alla förslag till energieffektivisering innan någon åtgärd vidtas. Då kan man upptäcka om åtgärderna påverkar varandra.

Kartläggning av transporter och resor

Glöm inte bort att också se över energianvändningen för företagets resor och transporter. I dokumentet Energikartläggning av transporter och resor hittar du råd och tips på hur transporter kan kartläggas samt checklistor för att underlätta arbetet med kartläggningen.

Hjälpmedel för att skriva rapporten

För mer detaljerad information om  vad som ska ingå i energikartläggningen ta hjälp av dokumenten Checklista: Energikartläggningens innehåll och Så skriver du en energikartläggningsrapport.