Frågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om energikartläggningsstödet.

Hur ansöker mitt företag?

Vårt företag vill söka stöd, hur gör vi?

Stödet söks hos Energimyndigheten via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Läs mer om ansökan.

När kan företaget söka stödet?

Ansökan måste skickas in innan energikartläggningen beställs.

Vilken information om företaget behöver jag lämna vid ansökan?

 • Firmanamn.
 • Organisationsnummer.
 • Post- och besöksadress och telefonnummer.
 • Bank- eller plusgironummer.
 • Projektledare och projektledarens personnummer, telefonnummer och e-postadress.
 • Antalet årsanställda, företagets årsomsättning och balansomslutning.
 • Branschtillhörighet (SNI kod).
 • Projektets start- och slutdatum.
 • Den totala årliga energianvändningen i megawattimmar (MWh), föregående kalenderår. Jordbruksföretag anger även djurenheter om den årliga energianvändningen är under 300 MWh per år.
 • Kostnad för energikartläggning och sökt finansieringsbelopp.
 • Arbetsställe(n) som ska kartläggas och dess ort.

Vad ska sökande företag tänka på vid ansökningstillfället angående projektstart och slutdatum?

Kostnader för energikartläggningen måste tas inom projektperioden, det vill säga tiden mellan projektstart och projektslut.

Energikartläggningen får inte beställas innan ansökan skickas in till Energimyndigheten. Kostnader som tas utanför beslutad projekttid kommer inte att vara stödgrundande.

En ärendebekräftelse skickas ut till företag efter ansökan. Denna ärendebekräftelse ska skrivas under av behörig firmatecknare och skickas tillbaka till Energimyndigheten. Om företag är snabba att skicka tillbaka den, förkortas handläggningstiden avsevärt.

Vi rekommenderar en projekttid på minst tre månader, men max sex månader. Avvikelser från detta behöver motiveras.

Hur fördelas stödet mellan företagen som söker?

Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in. Företag som uppfyller kriterierna beviljas stöd utan ytterligare prioriteringar mellan företagen.

Vem kan ansöka?

Vilka kriterier gäller för ekonomisk verksamhet för organisationer som söker stöd?

Från och med 1 augusti 2018 förtydligas kriterierna för ekonomisk verksamhet inför ansökningar från organisationer som söker stöd för energikartläggning. För att kunna ta del av energikartläggningsstödet behöver organisationer vara momsregistrerade. Organisationer som inte är momsregistrerade men har intäkter från försäljning av varor och tjänster till icke medlemmar som överstiger 30 000 kronor under ett verksamhetsår kan också ta del av stöden. Vid ansökan behöver organisationen bifoga underlag som kan styrka intäkterna.

Kan stora företag söka stödet?

Nej. Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra energikartläggningar minst vart fjärde år och därmed inte har rätt till energikartläggningsstödet.

Kan bara aktiebolag söka?

Nej. Begreppet företag definieras i bilaga 1 till EU:s allmänna gruppundantagsförordning (förordning 800/2008). Där sägs bland annat att "varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver en ekonomisk verksamhet ska anses som ett företag".

Kan en bostadsrättsförening söka stödet?

Ja, en ekonomisk förening kan göra det om övriga villkor är uppfyllda, till exempel att samtliga fastigheter är energideklarerade enligt lag.

Från och med 1 augusti 2018 förtydligas kriterierna för ekonomisk verksamhet. För att kunna ta del av stödet behöver bostadsrättsföreningen vara momsregistrerad. Föreningar som inte är momsregistrerade men har intäkter från icke medlemmar som överstiger 30 000 kronor under ett verksamhetsår kan också ta del av stöden. Vid ansökan behöver föreningen bifoga underlag som kan styrka intäkterna.

Kan kommunala aktiebolag söka stödet?

Nej, kommunala aktiebolag kan inte söka stödet i de fall som de ägs av en kommun i något led till mer än 25 procent.

Kan kyrkor och andra religiösa stiftelser söka stödet?

Ja, religiösa organisationer som till exempel pastorat, stift och församlingar kan söka stödet såvida deras organisation inte överskrider de gränser som rör personalstyrka och omsättning eller balansomslutning. Organisationen behöver även driva ekonomisk verksamhet.

Från och med 1 augusti 2018 förtydligas kriterierna för ekonomisk verksamhet. För att kunna ta del av stödet behöver organisationen vara momsregistrerad. Organisationer som inte är momsregistrerade men har intäkter från icke medlemmar som överstiger 30 000 kronor under ett verksamhetsår kan också ta del av stöden. Vid ansökan behöver organisationen bifoga underlag som kan styrka intäkterna.

Vad gäller för oss som verkar inom jordbruket?

Samma sak som för övriga företag. Den enda skillnaden är att om företaget inte använder så mycket som 300 MWh per år så kan man ändå söka stödet om man har fler än 100 djurenheter.

Om ett företag räknas som SMF och samtidigt flera företag ingår i koncernen, vilket av dessa har rätt till stödet?

Samtliga företag i koncernen har rätt till stödet så länge koncernens räkenskaper underskrider de gränser för personalstyrka, omsättning och balansomslutning som finns definierade. Däremot kan bara ett av koncernföretagen beviljas stödet, så när ett företag i koncernen har erhållit stödet kommer inget annat företag inom koncernen att kunna söka stödet.

Mitt företag har flera arbetsställen, kan vi ansöka?

Företag med flera arbetsställen kan välja att genomföra energikartläggning för bara ett eller några arbetsställen. Då måste minst ett av de arbetsställen som kartläggs ha en användning av energi på minst 300 megawattimmar (MWh) per år. Energimyndigheten rekommenderar inte att endast kartlägga delar av företaget eftersom det minskar möjligheten att se sammanhang i sin energianvändning.

Med arbetsställe menas varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter som är geografiskt avgränsad och där företaget bedriver löpande verksamhet eller har anställd personal. Företaget kan endast få stöd en gång per organisationsnummer.

Vi har redan gjort en energikartläggning, kan vi ändå få stöd för de kostnader vi haft?

Nej, stödet kan inte betalas ut retroaktivt. För att få stöd måste företaget ansöka om stödet innan energikartläggningen genomförs.

Hur räknar jag ut företagets totala årliga energianvändning i megawattimmar?

För att ha rätt till energikartläggningsstödet behöver företaget ha minst 300 megawattimmar årlig energianvändning. För att ta reda på om företaget når denna gräns behöver du titta på företagets fakturor för el, fjärrvärme, olja etc eller kontakta företagets energibolag.

Kom ihåg att inkludera drivmedel som används för transporter där företaget står för kostnaderna. Läs mer om energikartläggningens innehåll.

Vilka är små och medelstora företag?

Vad är definitionen för små och medelstora företag (SMF)?

Med små och medelstora företag (SMF) menas företag som:

 • sysselsätter högst 249 personer och
 • har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR eller
 • en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR per år.

Företag ska, enligt Europeiska kommissionens definition av SMF-företag, definieras som koncerner om de är anknutna genom ägarskap eller inflytande. Detta innebär att bolag som i normala fall skulle ses som SMF kan komma att räknas som stort företag eftersom de ingår i en koncern.

Så avgör du om företaget har rätt till stöd

När förlorar/får företag status som små och medelstort företag?

Företaget förlorar/får sin status som små och medelstort företag (SMF) först efter att de två år i rad har överskridit/understigit gränsen för det tillåtna antalet medarbetare/årsomsättning/balansomslutning. Denna bedömning sker enligt bokslutet. Om företaget under de två senaste åren genomgått förändrat ägarskap kommer en uppskattning av räkenskaperna göras för att ge en rättvisande bild av företagets nya ekonomiska status.

Att göra en energikartläggning

Vad räknas som en energikartläggning?

En energikartläggning enligt Energimyndighetens krav ska innehålla:

 • Tillförsel och användning av energi för verksamheten inklusive byggnader och transporter.
 • Årlig tillförd energi angiven i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag samt fördelning av tillförd energi.
 • Förslag till åtgärder för energieffektivisering med företagsekonomisk kalkyl.

Läs mer om kraven på innehållet i en energikartläggning.

När företaget söker stöd – vad åtar vi oss som företag?

Företaget åtar sig att göra en energikartläggning av all energianvändning och tillförsel, att hitta och analysera åtgärdsförslag och göra en plan för genomförande. Senast två år efter projektavslut ska företaget slutrapportera till Energimyndigheten hur det gått och hur stor energibesparing det har blivit.

Vad får stödet egentligen användas till?

Stödet kan användas för att täcka kostnader för egen personals arbete med energikartläggningen eller för att köpa in konsulthjälp. Stödet kan täcka 50 procent av kostnaderna för en energikartläggning med tillhörande åtgärdsförslag och energiplan.

Vid beräkning av stödberättigade kostnader ska kostnad för eget arbete med energikartläggningen beräknas efter verklig lön och styrkas av lönespecifikation. För timkostnaden tillkommer sociala avgifter. I timkostnaden ingår inte mervärdesskatt.

Kostnader för anlitade konsulter ska utgöras av fakturerad kostnad utan någon form av omkostnadspåslag. Stödet kan inte användas för investeringskostnader.

Hur hittar jag en energikonsult?

Du kan ta hjälp av ditt regionala energikontor och få råd och stöd vid upphandling av en energikonsult.

Energieffektiviseringsföretagens webbplats kan du söka energitjänsteföretag i din region, där hittar du också vägledning för att handla upp, under menyn för beställare. 

I vår lista över certifierade energikonsulter som genomför energikartläggningar för stora företag kan du också hitta fler energikonsulter.

 

Ställer Energimyndigheten krav på konsulter, att de exempelvis ska vara certifierade?

Nej. Men i föreskrifterna för stödet ställer Energimyndigheten krav på resultatet och innehållet i energikartläggningen.

Vad är det som gäller om företaget har olika typer av fastigheter, där vissa omfattas av lagen om energideklarationer?

Energikartläggning kan utföras på alla fastigheter. Men om någon av fastigheterna omfattas av Lagen (2006:985) om energideklarationer får inte energikartläggningsstödet användas till att genomföra en energideklaration.

Kan mitt företag kombinera energideklaration enligt lagen (2006:985) och stöd för energikartläggning?

Om någon av företagets fastigheter omfattas av Lagen (2006:985) om energideklarationer får inte energikartläggningsstödet användas till att genomföra en energideklaration. Energimyndigheten kan begära in uppgifter för att kontrollera att villkoret följts.

Kan egen arbetstid räknas in?

Ja.Vid beräkning av stödberättigade kostnader beräknas kostnad för eget arbete med energikartläggningen efter verklig lön och ska styrkas av lönespecifikation, dock max 600 kronor per timme. För timkostnaden tillkommer sociala avgifter. I timkostnaden ingår inte mervärdesskatt.

Kan jag göra hela energikartläggningen själv?

Att ta fram underlag och energifakturor, göra viss inventering (som att räkna belysningsarmaturer + drifttider) kan många göra. Men de flesta behöver hjälp av expert med många moment – i synnerhet att ta fram åtgärdsförslag. Men om det finns kompetens på företaget som kan genomföra en energikartläggning enligt Energimyndighetens krav, så finns det inga hinder för det.

Rapportering efter energikartläggningen

Vad händer om vi inte lägesrapporterat?

Om ditt företag inte lägesrapporterat inom 6 månader efter projektets slut, kommer ärendet att avlutas och ditt företag kan inte få stödet utbetalt.

Mer information hittar du i 12 § förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning.

Vad händer om vårt företag inte följer upp och slutrapporterar vårt arbete?

Förordningen säger att pengarna helt eller delvis inte betalas ut eller ska återbetalas om:

 • den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att det beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 • stödet av någon annan orsak har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett det,
 • eller att villkoren för stödet inte har följts.

I villkoren ingår också att inom 2 år rapportera om vilka åtgärder företaget slutligen genomfört. Detta för att Energimyndigheten ska kunna följa upp effekterna av stödet – inte för att hålla företagen ansvariga för sina åtaganden. Kravet är att företaget ska rapportera – inte att de nödvändigtvis måste ha genomfört samtliga åtgärder.

Hur går rapportering och uppföljning till?

När företaget har genomfört sin energikartläggning ska resultatet rapporteras in till Energimyndighetens via E-kanalen. Läs mer om lägesrapportering.

Senast två år efter lägesrapporteringen ska företag slutrapportera via E-kanalen genom att tala om vilka av åtgärderna som slutligen blivit genomförda. Läs mer om slutrapportering.

Behöver du hjälp?

När ska jag kontakta Energimyndigheten och när ska jag kontakta mitt regionala energikontor?

Energimyndigheten hanterar ansökningar, beslut, utbetalningar och gör uppföljning av stödet samt informerar om stödet. Har du frågor om detta kan du kontakta Energimyndigheten.

För att nå ut med stödet och för att företagen ska få hjälp och stöd i sitt energieffektiviseringsarbete har de regionala energikontoren i uppdrag att informera om stödet och finnas till hands med kostnadsfri hjälp till företagen. Energikontoren hjälper företaget före, under och efter energikartläggningen.

Hur gör jag om jag får tekniska problem vid ansökan och rapportering till Energimyndigheten?

Kontakta helpdesk på telefonnummer 016-544 22 11 mellan klockan 8.00 till 16.00.