Lägesrapportera

När energikartläggningen är genomförd och det är beslutat om vilka åtgärder som ska genomföras är det dags att lägesrapportera till Energimyndigheten.

Lägesrapporteringen sker precis som ansökan via E-kanalen. Här hittar du en beskrivning av hur du gör steg för steg för att lägesrapportera via vår e-tjänst E-kanalen. Till stöd kan du också ta vår användarmanual Ansökan och rapportering i E-kanalen för Energikartläggningsstödet.

När ska företaget lägesrapportera?

Datum för när företaget ska lägesrapportera står i beslutet om stöd som företaget har fått via epost.

OBS! Tänk på att en fullständig lägesrapportering med energikartläggningsrapporten, energiplan, utbetalningansökan inklusive den ekonomiska redovisningen måste komma in senast 6 månader efter projektets slut. Annars avlutas ärendet och ditt företag kan inte få stödet utbetalt.

Vad ska företaget rapportera?

Lägesrapporteringen ska innehålla:

 • Energikartläggningsrapport.
 • Energiplan, med basdata om företagets energianvändning, samt planerade åtgärder.
 • Utbetalningsansökan signerad av firmatecknare
 • Ekonomisk redovisning (tidredovisning, fakturor etc)

Det här ska den ekonomiska redovisningen innehålla

Vad företaget ska redovisa till Energimyndigheten i lägesrapporteringen beror på om du utfört energikartläggningen själva eller köpt in en konsult. Har man både köpt in en konsult och lagt ner egen tid ska samtliga mallar nedan fyllas i och skickas in. Ta hjälp av lathunden för att lämna in rätt uppgifter till den ekonomiska redovisningen.

Alltid

Utfört själva

 • Tidsredovisning. Ladda ner mall.
 • Personalkostnader. Ladda ner mall.
 • Lönespecifikation från första genomförandemånad
 • Utdrag ur företagets huvudbok där det framgår hur personalkostnaden för de anställda som deltagit i energikartläggningen har bokförts.
Köpt in konsult
 • Fakturor från konsulten där det framgår att fakturan avser en energikartläggning. Konsulten ska också ange på fakturan under vilken period som arbetet har utförts.
 • Specifikation som anger att fakturan är betald, exempelvis kopia ur leverantörsreskontran eller utdrag från banken.
 • Utdrag ur företagets huvudbok där det framgår hur fakturan är bokförd.

 

Glöm inte EU-loggan!

Observera att EU-loggan ska infogas på lägesrapportens försättsblad.

Ladda ner logotypen på Tillväxtverkets webbplats.

Så gör du för att lägesrapportera

Steg 1: Logga in i E-kanalen

 1. Gå till E-kanalen
 2. Logga in med det användar-id och lösenord som du skapade när du ansökte om stödet.

Steg 2: Bifoga underlag

 1. Gå in under Pågående ärenden. Välj ditt företags ärende genom att klicka på Välj.
 2. Gå till fliken Rapportera och klicka på Rapportera.
 3. Gå till fliken Energikartläggning. Där bifogar du energikartläggningsrapporten och den ekonomisk redovisning, enligt instruktion. För att hämta fil från din dator, klicka på Browse och leta upp din fil och klicka på "Lägg till".

Steg 3: Ange basdata

 1. Gå till fliken Basdata. Där fyller du i företagets energianvändning. I tabell A, anger du fördelningen av tillförd energi och i tabell B anger du hur denna energi fördelar sig inom företaget.
 2. Klicka sedan på Spara. Observera att basdata måste vara ifylld för att rapportering ska godkännas.

Steg 4: Skapa en energiplan

 1. Gå till fliken Energiplan. Här skapar du företagets energiplan genom att fylla i de åtgärdsförslagen som har identifierats i energikartläggningen. Redovisa endast de åtgärdsförslag som företaget avser att genomföra.
 2. Lägg in en åtgärd i taget.
 3. Ange åtgärdsbeteckning så det framgår vad åtgärden avser, t ex. Optimera ventilationssystemet.
 4. Välj sedan kategori, exempelvis ventilation.
 5. Ange sedan beräknad besparing i kronor (SEK), megawattimmar (MWh) och investeringskostnad (SEK).
 6. Ange sedan tidplan för genomförande genom att ange start och slutdatum, dvs. när åtgärdsförslagen kommer att genomföras.
 7. Klicka på Spara så sparas åtgärdsförslaget och du kan gå vidare och lägga in nästa åtgärd.
 8. Om en åtgärd skulle behövas kompletteras eller ändras kan du göra det genom att klicka på "Öppna".

Steg: 5: Besvara frågor

 1. Gå till fliken "Frågor". Fyll i efterfrågade uppgifter och spara.

Steg 6: Kontrollera rapporteringen

 1. Gå till fliken Kontroll. Där får du en överblick över den rapportering du gjort. Här kan du se status för de olika flikarna. När status visas som Klar för samtliga rader kan redovisningen skickas in till Energimyndigheten.

Steg 7: Skicka in rapportering

 1. När du har kontrollerat rapporteringen, klicka på knappen Skicka in.
 2. Nu har företagets rapportering skickats in till Energimyndigheten och du har uppfyllt din del av rapporteringen. Rapporteringen kommer nu att granskas av Energimyndigheten.
 3. Vill du så kan du skriva ut energiplanen för egen användning.