Utbetalning av stödet

På denna sida hittar du information om vad du behöver göra för att få stödet för ditt företags energikartläggning utbetalt.

När du är klar med din energikartläggning skickar du in din lägesrapportering tillsammans med blanketten för utbetalningsansökan och övrig ekonomisk redovisning till Energimyndigheten via E-kanalen. Efter att Energimyndigheten tagit emot utbetalningsansökan och godkänt lägesrapportering, inklusive ekonomisk redovisning, betalas det finansiella stödet ut till det konto som företaget tidigare har angett.

OBS! Tänk på att en fullständig lägesrapportering med energikartläggningsrapporten, energiplan, ekonomiska redovisningen och utbetalningsansökan måste komma in senast 6 månader efter projektets slut. Annars avlutas ärendet och ditt företag kan inte få stödet utbetalt.

Om lägesrapporteringen underkänns?

Om något saknas i energikartläggningsrapporten, basdatan, energiplan, den ekonomiska redovisningen eller tidsredovisningen så kommer vi att kontakta er och be om en komplettering. Gör så här för att komplettera:

  1. Gå till E-kanalen
  2. Välj Rapportera och gör de kompletteringar som efterfrågas. Uppgifterna från tidigare rapportering ligger kvar.
  3. När du har kompletterat med det som saknas skickar du åter in lägesrapporteringen.
  4. Rapporteringen kommer nu att granskas på nytt av Energimyndigheten.

Återbetalningskrav eller beslut att inte betala ut stödet

Energimyndigheten kan besluta att inte betala ut det stöd som har beviljats. Detta kan ske om ett företag som beviljats stöd lämnat felaktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp. Företaget som fått pengar kan bli skyldiga att betala tillbaka hela eller delar av summan. Detsamma gäller om villkoren för stödet inte har följts, exempelvis att företaget inte slutrapporterat senast två år efter datum för lägesrapportering.