Område: Mätning och synliggörande av energianvändning

Studier inom det här området riktar sig till företag som i den egna verksamheten vill undersöka möjligheterna att på ett bättre sätt mäta och synliggöra hur bra befintlig utrustning eller olika produktionsprocesser fungerar ur ett energiperspektiv.

Att söka stöd för studier inom området mätning och synliggörande av energianvändning ger möjlighet för företaget att genomföra en fördjupad studie för att analysera egna förutsättningar och behov. En genomförd studie kan ligga till grund för beslut om investeringar i bättre tekniska lösningar, ändrade rutiner, utbildningar med mera.

Genom att mäta och synliggöra energianvändningen i företaget ökar kunskapen och möjligheten att identifiera energieffektiviseringsåtgärder, ta välgrundade beslut samt verifiera att dessa har haft avsedd effekt. Genom att kunna följa hur energianvändningen varierar med olika processparametrar kan företag förbättra sin energiprestanda. Ofta tillkommer även andra mervärden som minskat underhåll och förbättrad produktion.

Det här ska studien innehålla

Företaget kan utgå från sin genomförda energikartläggning när studien genomförs, men man kan också ha identifierat problem på annat sätt. Studierna ska fokusera på utrustning eller processer som inte fungerar optimalt och där man inte vet orsaken. Man kanske inte har en lösning på problemet, och man har heller inte haft tid eller pengar att utreda problemet. Studien ska alltså avse någon form av fördjupad undersökning och inte fokusera på enklare åtgärder som kan genomföras ändå.

I den fördjupande undersökningen kan förutsättningarna klargöras för att kunna mäta och synliggöra viktiga energiintensiva processer och delprocesser samt ge förslag på en energieffektiv lösning. Företaget ska utgå från det behov som finns kring organisation, rutiner och processer, mätning och uppföljning av energianvändningen Målet är att mäta och synliggöra energin i kringutrustning och produktion så att den används optimalt och tillgodoser behovet utifrån olika processvariationer.

Nedan områden ska ingå i studien och redovisas i skriftlig rapport till Energimyndigheten:

 • En genomlysning av de relevanta delar i verksamheten som omfattas av studien.
  I detta ingår att redovisa företagets nuvarande arbetssätt och metoder för att mäta och presentera viktiga processer och delprocesser inklusive berörd organisation, specifikation av befintlig teknik, mät- och uppföljningssystem, avgränsningar med mera.
 • Diskussion kring och förslag på utformning av önskad mätteknik.
  Detta ska inkludera kravspecifikation, organisation och arbetssätt/metod, inklusive specifika roller för de personer i organisationen som berörs av det nya föreslaget och de olika rollernas krav på information utifrån process- och produktionsbehovet.
 • Redovisning av en investeringskalkyl för kommande investering.
  Denna ska inkludera kostnader i eventuell mjuk- och hårdvara samt intäkter i form av direkta besparingar. I så stor utsträckning som möjligt ska mervärden beaktas. Mervärden kan till exempel vara bättre processkontroll, minskat avfall, ökad produktion, minskat underhåll, bättre arbetsmiljö. Företagets vanliga utvärderingsmetodik för strategiska investeringar får användas och helst kompletteras med en LCC-kalkyl.
  Beräkning av energieffektiviseringseffekten.
  Till exempel aktuella investeringar i ny mätteknik och teknik för bättre synliggörande av energin i företaget.

Specifika bedömningskriterier för området

Utöver de allmänna bedömningskriterierna kommer dessa specifika bedömningskriterier att används vid bedömning av ansökan:

 • Kvaliteten på nulägesanalys med systembeskrivning, avgränsning och diskussion kring nuvarande energianvändning till exempel kopplat till produktionsvolymer inom företaget (kWh/producerad enhet).
 • Diskussion kring och förslag på ny teknik för mätning och synliggörande, inklusive diskussion kring informationsbehov hos beslutsfattare i företaget och hur det ska tillgodoses.
 • Kvaliteten på bedömning av energieffektiviseringspotentialen i föreslagen ny lösning i jämförelse med befintlig lösning.
 • Om mervärden blivit beaktat är det ett plus. Möjliga mervärden som kan diskuteras är till exempel ökad produktkvalitet, ökad produktionstakt, minskade stilleståndstider, minskat underhåll, bättre arbetsmiljö.
 • Mervärden ska inventeras och om möjligt inkluderas i kostnadskalkylen.
 • Det är ett plus om LCC används som ekonomisk kalkylmetod.