Område: Systematiskt och strukturerat energiarbete

Studier inom det är området riktar sig till företag som vill få koll på energianvändningen, arbeta systematiskt med förbättringar, sätta tydliga mål med sin energianvändning och följa upp energianvändningen över tid.

Syftet med att söka stöd inom det här området är att företaget får möjlighet att genomföra en fördjupad studie för att analysera sina förutsättningar och behov innan ett systematiskt och strukturerat energiarbete införs eller förbättras.

Studien ska resultera i förslag på hur företaget framgångsrikt kan införa ett systematiskt och strukturerat energiarbete som passar organisationen och vilka investeringar i stödjande system och tjänster som krävs för det. Exempel på stödjande system kan vara ett förenklat eller certifierat energiledningssystem, IT-system för mätning och uppföljning eller IT-system för hantering av själva ledningssystemet. Målet är att företaget inför ett systematiskt och strukturerat energiarbete som kontinuerligt leder till minskad energianvändning.

Vad är systematiskt och strukturerat energiarbete?

Systematiskt och strukturerat energiarbete innebär att företaget har mål för sin energianvändning, har kontroll på sin energianvändning samt har en plan för att genomföra och följa upp förbättringsåtgärder. Man följer också upp hur energin förändras över tid för att kunna minska energianvändningen. Arbetet kan leda till att man som företag kan införa ett energiledningssystem, men Energimyndigheten ställer inga krav på det.

Det här ska studien innehålla

För att företaget ska få beviljat EU-stödet krävs det att företaget gör en detaljerad genomgång och analys av företagets organisation, rutiner och processer, till exempel hur företaget följer upp och mäter sin energianvändning men också hur man arbetar med mål och förbättringsåtgärder samt hur man beslutar om olika åtgärder kring energi.

Genomgången och analysen ska ske utifrån ett ledningsperspektiv i syfte att säkerställa att ledningen långsiktigt har tillgång till rätt information och rätt underlag för att fatta välgrundade beslut om företagets systematiska energiarbete.

Nedan områden ska ingå i studien och redovisas i skriftlig rapport till Energimyndigheten:

 • En genomgång av företagets nuvarande arbetssätt och metoder för att bedriva och följa upp det interna energiarbetet.
  Ska inkludera nuvarande organisationsstruktur och befintliga ledningssystem.
 • Diskussion kring och förslag på utformning av önskad organisation. Inkludera specifika roller och ansvar samt de olika rollernas krav på information.
 • Diskussion kring och förslag på övergripande utformning av ett systematiskt och strukturerat energiarbete som inkluderar hela den föreslagna organisationen. Inkludera behov av stödjande system och tjänster för att möjliggöra ett effektivt internt energiarbete.
 • Nyttan i form av potential för energieffektivisering ska inkludera mervärden. Exempel på mervärden kan vara bättre processkontroll, minskat avfall, ökad produktion, minskat underhåll och bättre arbetsmiljö.
 • Redovisning av en investeringskalkyl.
  Ska inkludera samtliga kostnader i mjuk- och hårdvara, tjänster samt intäkter i form av direkta besparingar. Mervärden ska särskilt inventeras och inkluderas i så stor utsträckning som möjligt. Företagets vanliga utvärderingsmetodik för strategiska investeringar får användas och helst kompletteras med en LCC-kalkyl.
 • Uppskattning av den energieffektiviseringseffekt som förändrat arbetssätt och aktuella investeringar förväntas bidra till.

Specifika bedömningskriterier för området

Bedömning av ansökan sker utifrån de allmänna bedömningskriterierna och utifrån hur väl projektet hanterar de specifika bedömningskriterierna för området systematiskt och strukturerat energiarbete:

 • Analys av företagets nuvarande energiarbete
 • Framtagande av förslag till organisation för det interna energiarbetet
 • Framtagande av förslag till övergripande utformning av ett systematiskt och strukturerat energiarbete i hela organisationen, inklusive mät- och uppföljningsplaner
 • Framtagande av förslag till stöd (hårdvara/mjukvara/tjänster)
 • Framtagande av förslag till integrering med övriga drifts- och övervakningssystem samt övriga eventuella ledningssystem
 • Mervärden ska inventeras och om möjligt inkluderas i kostnadskalkylen
 • Det är ett plus om LCC används som ekonomisk kalkylmetod