Bevakningen av elpriset är uppdelat i tre kategorier; spotpriser, terminspriser och prispåverkande faktorer. En förklaring av varje kategori beskrivs i ordlistan.

Spotpriser

Elpriset steg under november månad jämför med månaden innan.

Medelspotpriset för SE3 steg med drygt 9 procent under november månad till 45 öre/kWh jämfört med månaden innan. Orsakerna till det stigande elpriset var bland annat att november månad inte blev så blåsig och därmed producerade vindkraften mindre. Samtidigt blev det inte så mycket nederbörd vilket påverkade den hydrologiska balansen negativt.

Figur: Månadsmedelpris spot, 2015-2019, SE3, öre/kWh 

1.jpg

Om man jämför medelspotpriset för november månad historiskt så är novembers månads pris 2019 ca 13 procent lägre än året innan. Om man tittar förbi året innan så får man gå tillbaka till år 2010 för att notera ett högre pris.

Figur: Månadsmedelpris spot, november månad 1996-2019, SE3, öre/kWh

2.jpg

I tabellen nedan redovisar elpriserna per elområde för de två senaste månaderna. Där ser man att elprisskillnaderna mellan SE4 och övriga områden minskade i november månad jämfört med månaden innan. Priset blev ca 1,1 öre högre i SE4 jämfört med SE1. Noterbart är att SE4 fick marginellt lägre elpris än månaden innan jämfört med övriga elområden där elpriset steg.

Tabell: Månadsmedelpris spot, SE1-SE4, öre/kWh

tabell.JPG

Under november månad noterades det lägsta timpriset till ca 29 öre/kWh och det högsta timpriset till ca 93 öre/kWh.

Figur: Högsta-, lägsta- och medeltimpris, SE1-SE4, november, öre/kWh

3.jpg

Årsmedelpriset för 2018 hamnade på drygt 46 öre/kWh vilket var en ökning med ca 52 procent jämfört med året innan. Noteringen är den högsta sen 2010. Orsakerna till det höga elpriset var att den extremt torra sommaren gav ett långvarigt underskott i den hydrologiska balansen samtidigt som koldioxidpriset steg under året.

Figur: Årsmedelpris, SE3, öre/kWh

ny_feb_år.jpg

Källa: NordPool