Nedan beskrivs elproduktionen, elanvändningen och import/export de senaste veckorna för Sverige.

Elproduktion

I genomsnitt har 3,6 TWh/vecka producerats under de senaste 4 veckorna (vecka 11–14) att jämföra med 3,4 TWh/vecka som producerades under motsvarande period för ett år sedan. Hittills i år, och jämfört med föregående år, är elproduktion från vattenkraft högre då året varit relativt vått. En fortsatt utbyggnad och mer vind har ökat el från vindkraft och kärnkraftens produktion är något lägre då en reaktor har stängts under perioden.

Figur Elproduktion och elanvändning per vecka sedan 2017 till vecka 14 år 2020, TWh

f13.jpg

Källa: Kraftläget, Energiföretagen Sverige  

Under de senaste 4 veckorna har vattenkraften producerat i genomsnitt 1,5 TWh el/vecka. För perioden mellan 1996–2019 är genomsnittsproduktionen 1,3 TWh/vecka.

Produktionen i kärnkraftverken har varit 1,1 TWh per vecka under vecka 11–14 under 2020. Tillgängligheten i kärnkraftverken uppgick till 66 procent i Sverige och 97 procent i Finland den 9 april 2020. Den låga tillgängligheten beror främst på att de mycket låga elpriserna medfört minskad produktion. Dels genom att reaktorer tas ut för revision i förtid eller inte startar efter revisionen samt att kapaciteten begränsas.

Figur Ackumulerad elproduktion från vindkraft till och med vecka 14 år 2020 samt några andra år, TWh

f14.jpg

Källa: Kraftläget, Energiföretagen Sverige  

Vindkraften har, under den senaste 4-veckorsperioden, i genomsnitt producerat 0,7 TWh/vecka. Hittills i år har drygt 10 TWh producerats vilket är 51 procent högre än samma period föregående år. Bränslebaserad elproduktion producerade i genomsnitt 0,3 TWh el/vecka vilket är något mindre än under motsvarande period året innan.