Effektivare skörde- och logistiksystem för skogsbränsle leder till sänkta kostnader på upp till 20 %

Energimyndighetens Bränsleprogram har efter fyra år nått slutfasen, i form av en konferens och tre syntesrapporter. Med ledning av synteserna dras riktlinjerna upp för fortsatta satsningar inom biobränsleområdet.

Ett av många resultat av Bränsleprogrammet under perioden 2006-2010 blev effektivare skörde- och logistiksystem för skogsbränsle. Systemen har utvecklats så att de olika försörjningskedjorna för primära skogsbränslen (grot, klenträd och stubbar) genom ny teknik och rationalisering, praktiskt kan sänka sina produktionskostnader upp till 20 procent.

Detta betyder att ytterligare 15-16 TWh skulle kunna skördas varje år inom ramen för dagens prisnivåer, varav c:a 15 procent klenträd, 30 procent grot och 55 procent stubbar.

Programkonferens

I februari samlades merparten av de projektgenomförare som medverkat i Energimyndighetens program Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle ("Bränsleprogrammet") vid en avslutande konferens.

Delar av programmet har haft betydande medfinansiering från såväl näringslivet som från akademin. Bland de drygt 100 deltagarna fanns även inbjudna representanter från myndigheter, industri och organisationer. Under en heldag fick deltagarna ta del av de resultat som kommit fram, bland annat i form av preliminära synteser inom områdena skogsbränslen, jordbruksbränslen, förädling och strategisk kunskap.

Föredragen visade att kunskapsläget har förbättrats betydligt genom de forsknings- utvecklings- och demonstrationsprojekt som har genomförts under programmets fyra år, men att det också finns områden där kunskap saknas eller är otillräcklig och ytterligare forskning och utveckling behövs.

Syftet med konferensen var främst att ge en bred bild av kunskapsläget inom biobränsleområdet men vid konferensen gavs även information om Energimyndighetens planer rörande fortsatta insatser inom området. Information om den planerade verksamheten finns på Energimyndighetens webbplats.

Resultat

Programmet har även undersökt hur stubbar kan skördas med acceptabla miljökonsekvenser. Resultaten tyder på att en andel av granstubbarna kan tas utan att det är negativt för biodiversiteten. Hur stor denna andel är, och vilka rekommendationer som bör gälla i ett landskapsperspektiv är ännu inte klarlagt.

Salixkloner är en svensk exportvara och efterfrågan på salixsorter för andra klimatzoner efterfrågas snabbt i Europa. Inom programmet studerades metoder för effektivare växtförädling av Salix. Syftet är att med hjälp av genetiska markörer snabbt kunna välja ut nya korsningar med önskade egenskaper för både svenska och utländska marknader så som resistens mot skadegörare och tålighet mot olika klimatfaktorer, vid sidan av hög tillväxt.

Skördesystemet har dock visat sig vara en flaskhals för salixodlingen, och därför har flera projekt påbörjats med inriktningen att förbättra tekniken. Förhoppningen är att på sikt kunna eliminera detta hinder för salixodling.

Inom området "strategisk kunskap" har man bland annat svarat på frågan var i bioenergisystemet biobränslen gör störst nytta. Om huvudsyftet är att minska oljeberoendet är det fossila drivmedel som ska ersättas, men om klimatnytta ska styra bör biobränslen användas till värme och kraftvärme

Syntesrapporter

Mer om resultaten från Bränsleprogrammet kan man läsa om i de kommande syntesrapporterna, som publiceras på denna sida inom kort.

Energiutblick 15-17 mars

På konferensen Energiutblick i Göteborg 15-17 mars, kommer bioenergi "från frö till TWh" att belysas på sessionen Bioenergi för småskalig kraftvärme, 17/3 med start kl. 10.30 i sal H1. Kom och lyssna på intressanta föredrag om hållbar markanvändning, tillförsel och omvandling av energigrödor samt handel med biobränslen.

Kontakt:

Anna Lundborg 016-544 21 10