Energimyndigheten stöttar biogasprojekt i Indien

I dag beslutade indiska myndigheter och företag att bygga en pilotanläggning för biogasproduktion i Delhi i Indien. Energimyndigheten har arbetat i flera år för att introducera svensk teknik och kompetens inom biogas i Indien. Svenska lösningar ska användas i anläggningen, men anpassas till indiska förhållanden så att de enkelt kan användas även på andra platser i landet.

- Energimyndigheten har en viktig roll för kunskapsöverföring och teknikexport till andra länder. Som myndighet kan vi både vara en samtalspartner för indiska myndigheter och öppna dörrar för svenska företag. Vi kan också arbeta långsiktigt. Det skapar trygghet och förtroende hos bägge parter, säger Energimyndighetens generaldirektör Andres Muld.

Sverige och Indien tecknade år 2010 ett avtal för fördjupat samarbete inom miljöteknik och förnybar energi. Energimyndigheten och det indiska Ministeriet för ny och förnybar energi (Ministry for New and Renewable Energy, MNRE) ansvarar för att fylla avtalet med innehåll. Den blivande pilotanläggningen för uppgradering av biogas till fordonsbränsle är ett konkret exempel på hur samarbetet kan utformas. Fordonsgasen som produceras från ett vattenreningsverk kommer att räcka till uppemot 120 bussar.

Energimyndigheten stödjer det fortsatta arbetet och ska bland annat tillhandahålla rådgivning under projekteringsfasen.

- Projektet blir ett utmärkt sätt att konkret visa hur modern teknik och beprövade systemlösningar kan bidra till att sluta kretsloppet. Genom att knyta samman kommunens åtagande kring vattenrening och slamhantering till det kommunala busstrafiken kan man generera ekonomiska besparingar, bättre lokalmiljö, klimatvinster och högre energisäkerhet, säger Ludvig Lindström, projektkoordinator på Energimyndigheten.

I detta fall är företaget Läckeby Water Group/Purac leverantör av teknik och system till uppgraderingsanläggningen.

Bakgrund

Indien har en mycket stark tillväxt och står inför stora utmaningar för att lösa de stora behoven av investeringar i infrastruktur och ny teknik. Avfallshanteringen är en sådan viktig fråga, där Sverige har väl utprövade system för att ta hand om stora mängder avfall och tillgång till avancerad teknik, exempelvis för uppgradering av biogas till fordonsgas.

Det är bakgrunden till den företagsdelegation Biogas for Urban Infrastructure, som Energimyndigheten tog initiativ till och arrangerade 2009. Detta arbete har utvecklats till ett program kring Waste to Energy som Energimyndigheten sedan dess drivit i samarbete med Sida och Svenska ambassaden i Delhi, med stöd av Exportrådet, Invest Sweden, Tillväxtanalys och SEK Advisory Services.

Kontakt:

Ludvig Lindström, projektkoordinator, 070-294 96 84 Gunilla Strömberg, informatör, 016-544 20 39