Första uppföljningen av stödet till strategiska forskningsområden

Vetenskapsrådet, Fas, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, följt upp det första årets verksamhet inom de 43 forskningsmiljöer som ingår i regeringens satsning på 20 strategiska forskningsområden. Stödet omfattar totalt 5 270 miljoner kronor och fördelas direkt till lärosätena under 2010-2014.

– Vi ser positivt på utvecklingen av forskningsmiljöerna det första året, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet och ordförande i den myndighetsgemensamma grupp som arbetat med uppföljningen.
Uppföljningar kommer att genomföras årligen och följs sedan av en större utvärdering efter fem år. Fokus för uppföljningen har varit att titta på resurser som har avsatts för det strategiska området, de huvudsakliga prioriteringar som gjorts, den verksamhet som bedrivits och de väsentliga resultat som uppnåtts under året.

– Verksamheten det första året har i huvudsak fokuserats på att strukturera miljöerna ledningsmässigt, organisatoriskt och vetenskapligt. Internationell rekrytering förekommer i många fall, säger Mats Ulfendahl.

Medlen har gjort det möjligt för lärosätena att genomföra åtgärder som inte hade varit möjligt med ordinarie fakultetsmedel. De har till exempel skapat bredare forskningsteman som bättre svarar mot behov i samhälle och näringsliv.

Många miljöer har utnyttjat möjligheten att köpa utrustning för att stärka den lokala infrastrukturen. Medlen utgör i snitt 15 procent av miljöernas totala intäkter. Totalt har cirka två tredjedelar av medlen förbrukats, det vill säga 291 miljoner kronor av de 435 miljoner kronor som betalats ut 2010.

– Resultaten från första året ska ses som startvärden. Därför är till exempel innovationspotentialen svår att bedöma. Ett intryck är att många av forskningsmiljöerna under kommande år kan öka sina möjligheter att bidra till hållbar tillväxt och förnyelse om de i än högre grad involverar näringsliv och offentlig verksamhet i forskningen, säger Mats Ulfendahl.