Gröna hyresavtal ska öka energieffektiviseringen i byggnader

Dagens hyresavtal saknar vanligen incitament för fastighetsägare och hyresgäster att energieffektivisera. En efterfrågad lösning är en standard för så kallade gröna hyresavtal. Energimyndigheten stödjer nu ett sådant projekt.

Fastighetsägare och hyresgäster använder varje år stora mängder energi i onödan. En del av förklaringen är att drivkraften att genomföra energieffektiviseringsåtgärder är delad mellan fastighetsägare och hyresgäster. Det gröna hyresavtalet ger dem istället ett gemensamt incitament.

– Idag har fastighetsägaren det övergripande ansvaret för drift och underhåll av fastigheten, medan hyresgästen är den som påverkas av inneklimatet i lokaler och ofta den som betalar energikostnaderna, säger Marie Claesson vid Energimyndigheten.

– Den som bekostar investeringen är alltså inte alltid den som vinner ekonomiskt på investeringen. Det som exempelvis sparas in på energieffektiv belysning i lokalerna som fastighetsägaren investerar i kommer hyresgästen som betalar elräkningen tillgodo. De gröna hyresavtalen ska skapa förutsättningar för engagemang för både parter för bland annat energieffektivisering. Detta inte minst mot bakgrund av de nationella och internationella klimat- och energimålen, säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige.

Gröna hyresavtal utvecklas i första hand för kommersiella fastigheter med frivilliga eller tvingande åtaganden kring miljö- och energiprestanda från både fastighetsägarens och hyresgästens sida.

Sverige har satt upp målet att alla byggnader 2020 ska vara nära noll-energibyggnader. För att nå målet krävs att ekonomiska incitament kopplas samman med ansvar för att byggnaden används och förvaltas på ett effektivt sätt.

– Gröna hyresavtal är ett sådant verktyg som skapar, underhåller och säkerställer att uppsatta mål nås, säger Marie Claesson.

Projektet ska ta fram en standard för gröna hyresavtal som fungerar både i befintliga byggnader och vid ny- och ombyggnation. Arbetet leds av Fastighetsägarna Sverige men såväl privata som offentliga aktörer deltar. Det gröna hyresavtalet ska vara framtaget i slutet av 2011. Energimyndigheten stödjer projektet med 350 000 kronor. På konferensen Energiutblick på Svenska mässan i Göteborg arrangeras två sessioner om nära nollenergibyggander (NNE):

• Nu är det "nollkoll" som gäller! Energipolitiken för byggnader Departement och statliga myndigheter ger sin syn på hur EU:s visioner på byggområdet ska bli verklighet. Onsdag 16 mars, 13.30 – 15.00 (lokal: F4)

• Nära nollenergibyggnader – dags att realisera! Vad kommer nära noll innebära i praktiken? Goda exempel på nationella och regionala nätverk och föregångare presenteras. En fråga är hur marknaden ska anpassa sig på så kort tid? Torsdag 17 mars, 08.30 – 10.00 (lokal: F4)

Kontakt: Marie Claesson, handläggare, Energimyndigheten, 072-241 18 25 Yogesh Kumar, miljöchef, Fastighetsägarna Sverige, telefon 070-417 38 57