Inför planerad utlysning inom nya Bränsleprogram

Planering av tre samordnade program pågår inom temaområdet Bränslebaserade energisystem: Bränsleprogrammet tillförsel, Bränsleprogrammet omvandling och Bränsleprogrammet hållbarhet. De nya programmen planeras att starta 2011 och avslutas 2015. Beslut förväntas fattas av Energiutvecklingsnämnden under våren. Den formella ansökningstiden kan komma att bli kort.

Det övergripande målet med programmen är att bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens inom universiteten, högskolorna, instituten, myndigheterna och näringslivet.

Tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggör en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige. Utveckling av teknik och tjänster kan genom svenskt näringsliv kommersialiseras och bidrar därmed till energisystemets omställning och utveckling såväl i Sverige som på andra marknader.

Programmen kommer att omfatta forskning, utveckling och demonstration om biobränslekedjor med syfte att göra dem mer hållbara, mer kostnadseffektiva samt att utöka råvarubasen.

Följande indelning planeras:

Bränsletillförsel - skogsskötsel, odling av energigrödor, skörd, teknik och logistik, etc.Omvandling (inkl. förädling) - pelletering, briketter, bränsleegenskaper, lagring, låga emissioner, "svåra" bränslen, effektiva system, etc.Hållbarhet - miljö och hållbarhet vid bränsleproduktion, biobränslen och växthusgaser/ klimatnytta, effektiv resursanvändning, etc.

Eftersom programmen är samordnade innebär det att enskilda projekt kan, beroende på inriktning, höra till flera program/områden.

Utlysningen kommer att publiceras på Energimyndighetens webbplats . Ett eventuellt beslut förväntas fattas av Energiutvecklingsnämnden under våren. Den formella ansökningstiden kan komma att bli kort. Intresserade bör kontinuerligt söka aktuell information på Energimyndighetens hemsida.

Sökande som vill planera projekt med längre framförhållning kan kontakta ansvarig handläggare på Energimyndigheten för ytterligare information om väntad inriktning på programmen och preliminär tidplan.

Ansvariga handläggare:

Bränsleprogrammet tillförsel Sofia Backéus, 016-544 23 49
Bränsleprogrammet omvandling Åsa Karlsson, 016-544 23 42
Bränsleprogrammet hållbarhet Anna Lundborg, 016-544 21 10