Mer förnybar energi i offentliga byggnader

Genom upphandlingsprocessen kan den offentliga sektorn påverka energimarknaden att bli mer förnybar. Det framhåller Energimyndigheten i en rapport och ger även förslag på hur kunskapsnivån hos offentliga aktörer ska höjas.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta förslag till åtgärder för att se till att offentliga byggnader från och med år 2012 är exemplariska i att utnyttja energi från förnybara energikällor.

Den offentliga sektorn står inför en viktig och omfattande uppgift de kommande åren. I energi- och klimatarbetet är den offentliga sektorn utpekad som föregångare. De offentliga byggnaderna har en viktig roll som reklampelare och ska visa vägen i vår strävan mot ett hållbart energisystem med möjlighet att visa upp energieffektivisering och förnybara lösningar. Stat, landsting och kommuner äger 58,1 miljoner m2 (uppvärmd yta), och totalt finns 135 miljoner m2 lokalyta redovisade. (43% av ytan ägs således av stat landsting och kommuner).

– Offentlig sektor kan bli bättre på att använda energi från förnybara källor i sina byggnader och på så sätt också visa vägen för andra aktörer, säger Marie Claesson som arbetat med rapporten på Energimyndigheten.

Energimyndigheten föreslår bland annat att regleringsbreven för statliga myndigheter används för att statliga fastighetsägare och hyresgäster ska ställa krav på förnybar energianvändning. I rapporten föreslås också att Miljöstyrningsrådet ges i uppdrag att uppdatera och komplettera upphandlingskriterier med kriterier för förnybart.

– Vi undersöker också möjligheterna till ursprungsmärkning av fjärrvärme och ställer nu samman erfarenheter som kan fungera som en inspiration och grund för offentliga aktörer att ställa krav på förnybar värme, säger Marie Claesson.

Idag är det fjärrvärme och el som dominerar uppvärmning och produktion av tappvarmvatten i de offentliga byggnaderna. Knappt hälften av den svenska fjärrvärmen kommer från biobränslen. Vid nybyggnation används främst fjärrvärme och värmepumpar.

Energimyndigheten har utfört uppdraget i samråd med Boverket, Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk. Även Jordbruksverket har varit delaktig i arbetet. Uppdraget redovisades 31 december 2010.