Sverige medlem i internationellt organ för förnybar energi

IRENA (International Renewable Energy Agency) har hållit sin första generalförsamling i Abu Dhabi. Organisationen ska verka för mer förnybar energi världen över och har 69 länder som medlemmar.

Mötet valde Mr. Adnan Amin till IRENAs första generaldirektör för fyra år och beslutade att Abu Dhabi blir permanent säte för IRENAs sekreterariat. Församlingen fattade också beslut om arbetsprogrammet och budgeten för 2011. Vid mötet valdes också 21 medlemmar till IRENAs råd för en period av två år. Sverige blir medlem i rådet, men kommer att dela sin plats med Luxemburg och delta i mötena först under 2012.

Vid mötets högnivsåsession talade representanter för ett 60-tal stater, Näringsminister Maud Olofsson var en av dem, se bifogat dokument. Även representanter för the Commission of the African Union; IEA; INFORSE; the League of Arab States; UNEP; UNDP; UNIDO; liksom the Chair of the IPCCC Rajendra K. Pachauri och FNs Generalsekreterare Ban Ki-moon talade till församlingen.

Nästa församlingsmöte kommer att hållas 14-15 Januari 2012 i Abu Dhabi.

Undertecknade stadgar och ratificeringsprocess

Stadgan om att inrätta IRENA har undertecknats av 149 stater, inkl. EU. För att bli medlem måste länderna också ratificera stadgan och börja betala medlemsavgift. I dagsläget har 69 länder plus EU ratificerat, däribland alla nordiska länder. USA:s och andra länders nyliga ratificering i mars kommer att ge ett signifikant bidrag till budgeten.

IRENAs uppdrag

IRENA ska bistå länder som vill öka andelen förnybar energi. Sekretariatet kan bidra med bland annat politisk rådgivning, hjälp att ta fram regelverk, kapacitets- och kunskapsuppbyggnad samt utbildning och information om tekniska lösningar. IRENAs sekretariat ligger i Abu Dhabi.

Kontakt:

Lisa Lundmark 016-544 21 52