91 miljoner till nytt forskningsprogram om solenergi

Svensk solenergiforskning är världsledande. Energimyndigheten fortsätter satsningen inom området med ett nytt samlat forskningsprogram som ska stärka den spirande svenska solenergibranschen. Energiutvecklingsnämnden har beslutat avsätta 91 miljoner kronor till de första tre åren av ett forskningsprogram om solceller, termisk solkraft och solbränslen.

Energiinnehållet i den solinstrålning som varje år når fram till jordens yta motsvarar ungefär 10 000 gånger världens totala årliga användning av energi från fossila bränslen. Även om vi aldrig kommer att kunna ta tillvara all den energin, finns det en stor potential inom solenergi. Energimyndighetens nya forskningsprogram ska bidra till utvecklingen av nya tekniker och tjänster som gör att man kan använda den förnybara solenergin på ett mer kostnadseffekt och miljövänligt sätt.

– I Sverige har vi flera forskargrupper som är världsledande inom solenergiforskning, säger avdelningschef Birgitta Palmberger på Energimyndigheten. Stöd från Energimyndigheten har långsiktigt byggt upp kompetens hos flera av dessa grupper och nu fortsätter vi satsningarna i ett samlat solforskningsprogram.

Energin i solljuset kan tas till vara på flera sätt. Solceller omvandlar solljus direkt till el medan termisk solkraft utnyttjar värmen från solen för att producera el. Solbränslen syftar på tekniker där solljuset används för att göra användbara bränslen, till exempel genom processer som härmar växternas fotosyntes eller med hjälp av vätgasproducerande mikroorganismer. Med ett sammanhållet program hoppas Energimyndigheten uppnå ökad samordning och synlighet för forskningen inom dessa områden.

– Samtidigt ökar vi insatserna för att stärka innovationsledet, med ett större fokus på tillämpningsnära forskning som medfinansieras av näringslivet samt ett ökat samarbete mellan universitet och näringsliv. Vi ser också att det är nödvändigt att systemperspektivet stärks inom området, säger Birgitta Palmberger.

En första utlysning inom programmet öppnar den 15 juni. För mer information, se programmets sida på vår webbplats.

Kontakt:

Sara Bargi (solceller, termisk solkraft) 016-544 21 70 Susanne Karlsson (solceller, solbränsle) 016-544 23 75