Energimyndigheten stödjer vindkraftsprojekt i Uruguay genom CDM

Energimyndigheten har undertecknat ett avtal om förvärv av 600 000 utsläppsminskningsenheter från vindkraftparken Minas I i Uruguay.

En vindkraftpark bestående av 14 vindkraftverk med en total installerad effekt på 42 MW kommer att byggas i sydöstra Uruguay strax utanför staden Minas. Parken förväntas vara i drift juli 2013 och beräknas generera drygt 160 000 MWh årligen till det nationella elnätet. Detta motsvarar ca 2 procent av Uruguays årliga elförbrukning.

Idag kommer endast 1 procent av Uruguays energiproduktion från vindkraft, men potentialen för vindkraft i landet är stor. Målet är att år 2015 ska 15 procent av landets elproduktion komma från förnybar energiproduktion såsom vind, biomassa och småskalig vattenkraft. Latinamerika, med flera tillväxtekonomier, har en stor marknad för förnybar energi.

– Det är roligt att vi genom detta CDM-projekt kan bidra till minskade växthusgasutsläpp och en ökad andel förnybar energi i regionens energisystem säger Bengt Boström, chef för enheten för internationella klimatinsatser vid Energimyndigheten.

Vindkraftparken Minas I beräknas minska utsläppen av koldioxid med ca 600 000 ton koldioxidekvivalenter under en sjuårsperiod. Energimyndigheten delfinansierar CDM-projektet genom förvärv av utsläppsminskningsenheter i enlighet med regelverket i Kyotoprotokollet. Detta blir Energimyndighetens fjärde CDM-projekt i Latinamerika.

Energimyndigheten är nationell svensk expertmyndighet för Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer och har i uppdrag att förvärva utsläppsminskningsenheter från CDM-projekt åt svenska staten.

Fakta om CDM:

CDM - en av Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer

CDM (Clean Development Mechanism) bygger på genomförandet av konkreta projekt som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

Projekten genomförs i länder som inte har åtaganden under Kyotoprotokollet och ska bidra till hållbar utveckling i dessa länder. Projekten granskas och godkänns av organ under FN:s Klimatkonvention.

De utsläppsminskningsenheter som genereras i projekten kan förvärvas av företag eller länder och användas för att möta internationella åtagande under Kyotoprotokollet eller inom EU, eller för att nå nationella mål.

Kontakt:

Ana-Karin Municio, handläggare 016-544 23 11, 076-109 61 55