Hög nettoexport då användningen av el minskade under 2011

Ett varmt 2011 minskade elanvändningen i framförallt bostadssektorn. Samtidigt var produktionen av el i något högre än under 2010 vilket gav ett överskott på 7,2 TWh som nettoexporterades till andra länder. Det visar ny preliminär elstatistik från Energimyndigheten över helåret 2011.

Elproduktionen under 2011 blev 146,5 TWh vilket är 1 procent högre än under 2010.

– Det är återigen vindkraften som ökat mest under året. Produktionen var 6,1 TWh vilket är en fortsatt kraftig ökning med 75 procent från året innan. Produktionen under december månad var hela 132 procent högre än december 2010, säger Anna Andersson på Energimyndigheten.

Vindkraftens andel motsvarar 4,2 procent av elproduktionen 2011.

Kärnkraften ökade produktionen från 55,6 TWh under 2010 till 58 TWh 2011 vilket motsvarar 4 procent. Produktionen var ändå låg jämfört med vad som normalt kan produceras och sedan år 1986 har årsproduktionen endast varit lägre tre gånger. Den bränslebaserade elproduktionen var 16,6 TWh vilket är en minskning med 16 procent från året innan. Det varma året minskade behovet på värme vilket också påverkar produktionen av el.

Vattenkraften producerade 66 TWh vilket är något mindre än föregående år, men stod för det största tillskottet på el under året med 45 procent av den totala elproduktionen.

Elanvändningen i bostadssektorn är lägre än normalt

Användningen av el, inklusive förluster, var 139 TWh vilket är en minskning med 5 procent jämfört med 2010.

Minskningen har främst skett i sektorn bostäder, service m.m. där den minskade med 8 procent jämfört med 2010, och uppgick till 69 TWh. Detta beror på att år 2011 som helhet var ovanligt varmt medan året innan, 2010, var ovanligt kallt, enligt SMHI, vilket påverkar användningen av el för uppvärmning. Användningen beräknas vara 2,9 TWh lägre än vid "normal temperatur".

Elanvändningen inom industrin var 53,1 TWh under 2011 vilket är 1 procent lägre än användningen 2010.

Utbyte av el med utlandet

Den lägre användningen av el tillsammans med en i något högre produktion gjorde att nettoexporten blev 7,2 TWh. Vilket kan jämföras med 2010 då nettoimporten var 2,1 TWh. Bara under december månad 2011 var nettoexporten 1,5 TWh jämfört med december 2010 då 1,8 TWh el nettoimporterades.

Eltillförsel och elanvändning i Sverige 2010 och 2011, TWh

20102011Förändring %
Tillförsel      
Produktion inom landet 145 146 1
  Vattenkraft (inkl pumpkraft), netto 66,2 65,8 -1
  Vindkraft 3,5 6,1 75
  Kärnkraft, netto 55,6 58,0 4
  Konventionell värmekraft, netto 19,8 16,6 -16
    mottryck, industriellt 6,4 5,9 -8
    mottryck, kraftvärmeverk 11,7 9,7 -17
    kondens 1,6 1,0 -36
    gasturbin mm 0,03 0,01 -60
Bruttoöverföring till Sverige (import) 14,9 12,5 -16
Summa tillförsel 160,0 158,9 -1
       
Användning      
Bruttoöverföring från Sverige (export) 12,9 19,7 53
Förbrukning inom landet 147,2 139,2 -5
Mineralutvninning och tillverkning (SNI 05-33) 53,6 53,1 -1
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35-36) 4,5 4,1 -8
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI 49) 3,0 3,0 0
Bostäder, service mm 75,0 68,9 -8
  Bostäder, temperaturkorrigerat 72,1 71,8 0
Förluster 11,1 10,2 -8
  Stamnätsförluster 2,4 2,5 4
  Övriga förluster 8,7 7,7 -12
Summa användning 160,0 158,9 -1
       
Netto export (+)/import(-) -2,1 7,2  

Observera att i summeringsraderna ingår även import respektive export.

Om undersökningen

Energimyndigheten ansvarar för landets officiella energistatistik. På uppdrag av myndigheten producerar SCB varje månad elstatistik. I undersökningen ingår större och medelstora arbetsställen inom industrin, dessutom gas-, värme- och vattenverk samt järn- och spårvägar. De uppgifter som rapporterats in räknas upp till den nivå som motsvarar den totala elförbrukningen inom respektive bransch. I samband med elstatistiken för helåret 2011 publiceras även elstatistik för december månad och över leverantörsbyten på Statistiska Centralbyråns webbplats där även fler uppgifter redovisas.

Kontakt:

Anna Andersson, Energimyndigheten, telefon 016-544 22 08 Agne Ericsson, SCB, telefon 019-17 62 59