Ingen fuletanol i Sverige under 2011

Etanolbilsägarna minskar kraftigt utsläppen av klimatgaser genom att tanka E85 istället för bensin. Under 2011 var utsläppen av klimatgaser för E85 hälften jämfört med om ren bensin hade använts. Dessutom är råvarorna som använts till etanolen hållbart producerade.

Sedan Energimyndigheten sammanställt rapporteringen av hållbara biodrivmedel står det klart att den största minskningen av växthusgasutsläpp ger användandet av ren DME, som är ett bränsle som framställs från svartlut som är en restprodukt från pappersmassetillverkning. Där är minskningen 78 procent. Bränslet som nu testas finns ännu inte på marknaden.

På andra plats kommer ren biogas med en minskning på 71 procent. Därefter kommer ED95, ett bränsle som används av tyngre fordon, med 59 procent. Den största mängden biodrivmedel som säljs i dag är dock utblandad med fossila drivmedel.

Europa är den vanligaste odlingsplatsen för råvara till biodrivmedel som används i Sverige. Inga av de rapporterade råvarorna har odlats i Afrika för att förse de svenska bilisterna med biodrivmedel.

– Vi kan alltså konstatera att ingen "land grabbing" har förekommit i Afrika för att producera etanol som används i Sverige, säger Paul Westin på Energimyndigheten.

Palmolja borta ur transportsektorn

Palmolja som ofta utpekats som en smutsig råvara för biodrivmedelsproduktion har inte använts i Sverige under 2011.

– Det finns inget förbud mot palmolja så länge hållbarhetskraven uppfylls men inga av de svenska företagen har levererat detta till den svenska marknaden under året, säger Per Wollin, Energimyndigheten.

Hållbarhetslistan 2011

Nedanstående lista visar i högra kolumnen en beräknad utsläppsminskning för de bränslen som kan tankas, vilket är ett mått som är mer intressant från ett konsumentperspektiv. Då biodrivmedel sällan säljs utan fossilinblandning är en sådan jämförelse befogad.

Bränsle Utsläppsminskning biodrivmedelsdel jämfört fossil motsvarighet Biodrivmedels-andel Utsläppsminskning inklusive fossil andel(1) jämfört (100 %) fossil motsvarighet
Ren DME 78 % 100 % 78 %
Ren biogas(2) 71 % 100 % 71 %
ED95 62 % 95 % 59 %
E85 62 % 85 % 49 %
Fordonsgas(3) 71 % 62 % 44 %
Ren FAME 38 % 100 % 38 %
Diesel med HVO(4) 88 % 15 % 13 %
Bensin med etanol(5) 62 % 5 % 2 %
Diesel med FAME 38 % 5 % 2 %

(1) Listan representerar en förenklad beräkning utan hänsyn till den skillnad som kan finnas i effektiviteten hos motorerna beroende på vilket bränsle som används. Hänsyn har dock tagits till skillnad i olika energiinnehåll. (2) Biogas säljs ofta tillsammans med naturgas under beteckningen fordonsgas, men kan också säljas som ren biogas (3) Genomsnittet för den fordonsgas som såldes under 2011 innehöll 62 procent biogas ES2012:1, vilket använts i detta exempel. (4) Den skattebefriade inblandingsnivån för HVO är upp till 15 procent som därför använts i detta exempel. (5) Etanol får låginblandas upp till 10 procent men skattebefrielse ges endast upp till 6,5 procent. Den vanligaste inblandningsandel är dock 5 procent vilket använts i detta exempel.

Om hållbarhet för biodrivmedel

Alla biodrivmedel ska uppfylla hållbarhetskraven för att få skattebefrielse. Detta gäller från 1 februari 2012. För att bränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning, kunna styrkas att ett antal kriterier för hållbarhet är uppfyllda. Kraven innebär förutom att klimatutsläppen minskar även att odlingen av råvarorna inte har skett områden med hög biologisk mångfald. Hållbara mängder ska rapporteras årligen till Energimyndigheten.

Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biodrivmedel eller flytande biobränsle enligt 4 kap i lagen om skatt på energi, samt användare av icke skattepliktiga flytande biobränslen. Kriterier för hållbarhet finns i EU-direktivet om främjande av förnybar energi, kallat förnybartdirektivet.

Kontakt: Paul Westin, enhetschef Energimyndigheten, 016-544 20 58 Per Wollin, handläggare Energimyndigheten, 016-544 23 26