Innovativ och energieffektiv förbehandlingsmetod för biogasråvara minskar växthusgasutsläpp

Energimyndigheten har beviljat ett affärsutvecklingslån på 4 500 000 kronor till företaget Arc Aroma Pure AB för utveckling av en energieffektiv förbehandlingsanläggning av råvara till biogasproduktion.

Cleantechföretaget Arc Aroma Pure har utvecklat och patenterat en kallpastöriseringsteknik, CEPT för biologisk rening av råvaror för biogas. Den minskar energianvändningen, ökar gasutbytet och ger en snabbare rötningsprocess. Tekniken möjliggör dessutom användning av idag olönsamma råvaror som odlade grödor, skogsavfall, alger och tång.

– Biogasproduktion och antalet nya anläggningar ökar i hela världen, säger Viveca Johansson, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

– Men mängden tillgängliga substrat är inte tillräcklig. Därför behöver nya effektiva förbehandlingsmetoder utvecklas och komma ut på marknaden. En ökad biogasproduktion innebär dessutom en stor klimatnytta med minskade växthusgasutsläpp, fortsätter Viveca Johansson.

Projektet avser att konstruera och testa en komplett förbehandlingsanläggning i Skåne på en befintlig biogasanläggning. Syftet är att demonstrera teknikens potential avseende energi- och produktionseffektivitet samt att visa att tekniken uppfyller ställda EU-direktiv avseende hygienisering.

Arc Aroma Pure AB grundades 2008 efter en längre tids forskning och utveckling rörande olika applikationer baserade på elektroporation. Ledningsgruppen består av Pär Henriksson, VD med lång erfarenhet som innovatör och entreprenör, Martin Hagbyhn tidigare koncernchef Läckeby Water och Kockums samt Anders Hättmark med lång erfarenhet av affärsutveckling och rekrytering

Konceptet bakom CEPT är baserad på elektroporation, en verifierad teknik, som idag används bland annat inom mikro- och molekylärbiologin. Det är en kontinuerlig process som verkar direkt på celler och strukturer genom att kortvariga, pulserande elektriska fält skapar porer i cellmembran och cellväggar. Detta leder till att mikroorganismer dör och att näringsämnen från olika typer av råvaror frigörs och blir mer lättillgängliga för rötning. Resultatet blir snabbare fermentering och ett högre gasutbyte.

På Energiutblick i Göteborg 13-15 mars får du möjlighet att träffa Arc Aroma Pure. De tillsammans med cirka 20 nystartade miljöteknikföretag som Energimyndigheten stöttar, visar upp sig och presenterar sina affärsidéer och tävlar om Swedish Cleantech Business Award.

Fakta: Biogasens klimatnytta

Biogas är ett förnyelsebart bränsle som ingår i det naturliga kretsloppet. Biogas består huvudsakligen av 65 procent metan (CH4) och 35 procent koldioxid (CO2). Metan, CH4 är den energirika huvudbeståndsdelen i biogas. Metan är också en kraftig växthusgas med 20-25 gånger starkare växthusverkan än koldioxid. Vid förbränning av metan bildas koldioxid och vatten. Den koldioxid som frigörs vid förbränning av biogas omsätts i naturens eget kretslopp

Biogas kan användas både för att producera värme, el och drivmedel. För att fungera som drivmedel måste biogasen renas och uppgraderas. Efterfrågan på biogas som drivmedel har ökat kraftigt de senaste åren, främst som drivmedel till bussar och taxi. Under år 2011 ökade biogasanvändningen som drivmedel med 35 procent jämfört med 2010.

Flertalet organiska material kan användas för produktion av biogas. En stor andel av dessa material finns inom lantbrukssektorn i form av gödsel från djurhållning och som restprodukter och avfall från växtodlingen

Kontakt:

Viveca Johansson 016-544 22 39