Mindre sårbart samhälle vid elbrist tack vare landsomfattande projekt

Energimyndighetens landsomfattande projekt "Styrel" har haft stor betydelse för den svenska krishanteringen, med positiva följdeffekter på flera områden i det svenska krishanteringssystemet. Det konstaterades vid Energimyndighetens seminarium där kommuner, länsstyrelsen och landsting delade med sig av sina erfarenheter.

Styrel syftar till att i så stor utsträckning som möjligt identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, såsom sjukhus, räddningstjänst, vatten- och avloppssystem, elektroniska kommunikationer med flera. Det är främst kommuner, länsstyrelser och elnätsföretag som gjort denna prioritering och resultatet har ett mycket stort värde för trygg energiförsörjning i Sverige. Det har även gett en insikt om hur kritisk elförsörjningen är i dagens samhälle.

– Aldrig tidigare har det genomförts en så grundlig och omfattande analys av samhällsviktig verksamhet som nu har gjorts. Detta är ett pionjärarbete som bara kunnat komma till stånd genom stort engagemang och att alla samverkat på ett föredömligt sätt, säger Energimyndighetens generaldirektör Andres Muld.

En positiv följdeffekt är kunskapen och förståelsen för samarbete mellan olika typer av organisationer. Under projektet har nya nätverk skapats, man har fått bättre förståelse för varandras olika verksamheter och fått kunskaper om behov, metoder och arbetssätt som kan tillämpas även i andra sammanhang.

– Arbetet har varit resurskrävande, men samtidigt gett en mängd olika spin-off-effekter. Bland annat ett bättre underlag för risk- och sårbarhetsanalyser och en nära samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och elnätsföretag, säger Andres Muld.

Utgångspunkten för Energimyndighetens seminarium den 1 februari var en utvärderingsrapport som myndigheten tagit fram. I rapporten redovisas utvecklingsprojektets olika delar, identifierade med- och motgångar, och de övergripande resultat som har åstadkommits. Avslutningsvis ger rapporten även ett förslag på hur nyttan av utvecklingsprojektet kan tillvaratas – från 2012 och framåt.

Slutrapport från Energimyndighetens styrel-projektet

Om projektet Styrel:

Arbetet med att utveckla Styrel har skett i samverkan med bland annat:

  • Svenska Kraftnät (SvK)
  • Svensk Energi
  • Energimarknadsinspektionen
  • Sveriges kommuner och landsting (SKL)
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Som utvecklingsprojekt har Styrel pågått sedan 2004 och kan anses som avslutat i sin nuvarande form genom den första nationella planeringsomgång som genomfördes under 2011.

Kontakt:

Veikko Kekki 076-315 60 07