Nu har svensk vindkraft nått 7 TWh

Den svenska vindkraftsproduktionen har ökat ytterligare. I dagarna producerades för första gången mer än 7 TWh förnybar el under en 12-månadersperiod. Det innebär att vindkraftenergin skulle kunna försörja alla hushåll i hela Stockholms län med el. Texten är justerad.

Elproduktionen från vindkraften har passerat 7 TWh under den senaste 12-månadersperioden. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med motsvarande period 2010-2011.

Detta innebär också att Sveriges cirka 2100 vindkraftverk nu producerar el som motsvarar vad som behövs för att försörja alla småhus och flerbostadshus i hela Stockholms län.

– Det är glädjande att elproduktionen från vindkraft ändå ökar trots att det uttryckts oro i branschen under sommaren till följd av låga priser på el och elcertifikat, säger Camilla Rosenberg, chef för vindenheten på Energimyndigheten.

Bakgrund:

En anledning till att vindkraften har ökat de senaste åren är elcertifikatsystemet som är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt.

Riksdagen har beslutat om en planeringsram som innebär att det år 2020 ska finnas planmässiga förutsättningar att bygga vindkraft för en årlig elproduktion på 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs.

Källor

Uppgift om att svenska vindkraften har passerat 7 TWh under en 12-månaders period är hämtad från Svensk Energi, Kraftläget i Sverige, vecka 38.

Statistik om Stockholm läns hushåll är hämtad från rapporten El-gas och fjärrvärmeförsörjningen 2010.