Ökade anslag till forskning om hållbarhet hos biobränslen

Bränsleprogrammet hållbarhet får ytterligare 10 miljoner kronor till ökad kunskap om skogen som hållbar biobränsleresurs. Väntade EU-krav kräver mer kunskap om hållbarhet hos fasta biobränslen.

Energimyndigheten har beslutat att avsätta ytterligare 10 miljoner kronor för Bränsleprogrammet hållbarhet. Det utökade stödet gör det möjligt att leverera och kommunicera vetenskapliga underlag om skogens, skogsbränslets och skogsråvarans betydelse i ett klimatperspektiv. Möjligheterna ökar också att förstå konsekvenser och utfall av befintliga och möjliga hållbarhetskriterier.

Sedan Bränsleprogrammet hållbarhet planerades under 2010 har intresset för frågorna om hållbarhet och bioenergins klimatnytta ökat markant. De diskussioner som förs inom EU om att eventuellt införa ett tvingande krav på hållbarhetskriterier även för fasta biobränslen har medfört att intresset för frågorna har ökat. Som fasta biobränslen räknas bland annat grot (grenar och toppar), pellets samt energigrödor som salix och rörflen.

- Ett av kriterierna i ett eventuellt EU-krav kommer att vara tillräckligt stor klimatnytta av de olika biobränslekedjorna jämfört med fossila alternativ. Detta kan bli kritiskt för vissa svenska skogsbränslen om en kortare tidsperiod bestäms inom vilket bränslets klimatnytta ska kunna räknas hem, säger Anna Lundborg på Energimyndigheten.

Skogsbränslens klimatnytta är omdebatterad och bedömningarna blir olika beroende på ur vilket perspektiv man väljer att beräkna.

- Det finns data, kunskap och erfarenhet som visar att den svenska skogen uthålligt kan leverera biomassa både till industrin och till energisektorn samtidigt som mängden bundet kol i det svenska skogslandskapet ökar, säger Anna Lundborg.

Detta är långsiktigt betydligt skonsammare för klimatet än vad fossila bränslen är. Även om det redan finns underlag, behövs mer kunskap om hur olika former av skogsbränsle och skogsbruk påverkar skogens kolbalanser på både kort och lång sikt. Samtidigt behöver konsekvenserna av hållbarhetskriterier tydliggöras för olika slags biobränslen.

Kontakt:

Anna Lundborg 016-544 21 10