Sverige nära att nå förnybartmål i transportsektorn

Andelen förnybar energi inom transportsektorn ökade kraftigt under förra året, och uppgår preliminärt till 9,8 procent för 2011. Samtidigt minskade den totala energianvändningen i sektorn.

Under 2011 minskade energianvändningen för transporter jämfört med 2010, trots fortsatt stark konjunktur.

– Sannolikt beror det på att personbilsparken blir allt mer effektiv. Sedan 2005 har den genomsnittliga förbrukningen för nya personbilar minskat med 28 procent vilket nu börjar få genomslag i statistiken, säger Helen Lindblom vid Energimyndigheten.

Sverige redan nu nära att nå EU:s mål

Andelen förnybar energi i transportsektorn har ökat kraftigt under 2011 jämfört med tidigare år.

– Alla biodrivmedel har ökat under året och den största ökningen står biogas och biodiesel för, säger Helen Lindblom.

Enligt Energimyndighetens preliminära beräkningar uppgår andelen förnybar energi i transportsektorn till 9,8 procent för år 2011, jämfört med 7,9 procent år 2010. Målet enligt EU:s förnybartdirektiv för transportsektorn är satt till 10 procent förnybar energi till år 2020, vilket innebär att Sverige är på god väg att nå målet redan nu.

Mer diesel och mindre bensin

– En annan tydlig trend i statistiken är att bensinanvändningen minskar konstant, medan användningen av diesel ökar i snabb takt. Förklaringen är ett ökande antal dieselbilar i personbilsparken samtidigt som bensinbilarnas antal minskar, säger Helen Lindblom.

Totalt minskande användningen av bensin inom transportsektorn med 7 procent, och dieselanvändningen ökade med 4 procent under 2011 jämfört med föregående år.

Om statistiken

Statistiken är hämtad ur Energimyndighetens publikation "Transportsektorns Energianvändning" som utgavs första gången 2008. Publikationen är indelad i två kapitel – ett kapitel som redovisar den officiella energistatistiken för transportsektorn och ett kapitel som presenterar en uppdelning av energianvändningen på person- och godstrafik för respektive trafikslag. Det är viktigt att notera att uppdelningen på person- och godstrafik inte tillhör den officiella energistatistiken.