Agendor som tar sikte på framtidens energianvändning

Samlade aktörsgrupper får nu stöd för strategiska forsknings- och innovationsagendor. Några av dem tar sig an framtidens samhällsutmaningar genom att formulera mål inom smarta och hållbara städer, effektiv energianvändning, biobaserad ekonomi, grön metan, den småskaliga bioenergibranschen och transmission med hjälp av likström.

Sjutton olika grupper av aktörer får stöd för att tillsammans formulera vad man tycker är viktigt att göra för att möta viktiga samhällsutmaningar och att stärka Sveriges konkurrenskraft inom områden som är av strategisk vikt för Sverige.

Under våren 2013 har Energimyndigheten och VINNOVA gemensamt hållit en utlysning om stöd till att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor.

Utgångspunkten för agendorna är att olika aktörer inom industri, offentlig sektor och akademi går samman och formulerar sina visioner och mål för ett innovationsområde i en agenda. Agendorna kan användas som grund för framtida samverkan, inriktning, prioritering och insatser för aktörerna.

Av de agendor som nu får stöd har följande sex en inriktning på samhällsutmaningar inom energi- och klimatområdet:

  • Smart Sustainable Cities
  • Forsknings- och innovationsagenda för effektiv energianvändning (FEA)
  • Växtbioteknik för en biobaserad ekonomi
  • Samordning av småskalig bioenergibransch för framgångsrik FoI
  • Teknikexport kring Grön metan från restprodukter till nät och pump
  • Enmegavoltsutmaningen

Utlysningen om stöd för att formulera nya agendor är en del av satsningen på strategiska innovationsområden, som genomförs av Energimyndigheten, VINNOVA och Formas. Utlysningen pågår löpande under åren 2013-2015 med uppehåll för sommar och jul.

Utlysningen är just nu stängd för sommaren, men öppnar på nytt den 1 augusti 2013. För mer information om utlysningen, samt för att se listan över alla de sjutton ansökningar som fått stöd i utlysningen, se VINNOVA:s webbplats.

Kontakt:

Coralie Chasset, Energimyndigheten 016-544 23 96