Avgiftsändring för ursprungsgarantier

Den 21 mars 2013 fattade regeringen beslut att i enlighet med inlämnad hemställan från Svenska Kraftnät höja avgiften för ursprungsgarantier.

Därefter ändras också Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el.

Ändringen som kommer att träda i kraft 2013-05-01 lyder: 13 § /Träder i kraft: 2013-05-01/ Producenten av el ska betala en avgift om 0,05 kronor per utfärdad ursprungsgaranti till kontoföringsmyndigheten. Övriga kontoinnehavare ska betala en kontoavgift om 200 kronor per år till kontoföringsmyndigheten. Förordning (2013:147).

Kontakt:

Johan Karlsson 016-544 22 15