Elcertifikatsamarbete ledde till en utbyggnad av 3,2 TWh ny förnybar el

Sedan januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Nu när de första gemensamma siffrorna publiceras står det klart att marknaden under 2012 bidrog med 3,2 TWh (terrawattimmar) el från förnybara energikällor till det gemensamma målet.

Av utbyggnaden på 3,2 TWh togs anläggningar i drift för en produktion motsvarande 2,8 TWh i Sverige och 0,4 i Norge. Det framgår av den årsrapport för 2012 som Energimyndigheten och NVE har tagit fram tillsammans.

– Ökningen av förnybar el under 2012 motsvarar 160 000 eluppvärmda villor, eller ungefär 2 procent av elproduktionen i Sverige under samma år, säger Johanna Nilsson vid Energimyndigheten.

26,4 TWh till år 2020

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam marknad för elcertifikat. Det innebär att handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna. Marknaden bygger på den svenska elcertifikatsmarknaden som har funnits sedan 2003. Målet är att öka den förnybara elproduktionen med totalt 26,4 TWh i de båda länderna från år 2012 till år 2020. Den gemensamma elcertifikatsmarknaden är ett exempel på samarbetsmekanismer enligt EU:s förnybartdirektiv.

– Efter det första året i den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge kan vi se att utbyggnaden och ökningen av förnybar el ligger i linje med vad som behövs byggas ut per år för att nå målet 2020. Den gemensamma marknaden fungerar, säger Gustav Ebenå vid Energimyndigheten.

Den gemensamma elcertifikatsmarknaden sträcker sig till och med utgången av 2035.

Den första gemensamma årsrapporten nu klar

I den årsrapport som tagits fram i ett samarbete mellan Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenteras de viktigaste händelserna och nyckeltalen för den gemensamma elcertifikatsmarknaden under 2012.

Nyckeltal

Norge

Sverige

Tilldelade elcertifikat [miljoner elcertifikat] 1

0,2

21,4

Tilldelade elcertifikat till anläggningar som ingår i det gemensamma elcertifikatsmålet [miljoner elcertifikat]

0,04

0,74

Tilldelade elcertifikat till anläggningar som inte ingår i det gemensamma elcertifikatsmålet [miljoner elcertifikat]

0,16

20,7

Förväntad förnybar årsproduktion för anläggningar som ingår i det gemensamma elcertifikatsmålet [TWh]

0,4

2,8

Annullerade elcertifikat [miljoner certifikat]

2,4

16,3

Kvotpliktsuppfyllnad [procent]

99,97

99,95

1) 1 miljon elcertifikat = 1 TWh elcertifikatsberättigad elproduktion

Om elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer.

Elproducenterna i Sverige och Norge tilldelades totalt 21,6 miljoner elcertifikat år 2012.

Kontakt:

Johanna Nilsson 016-544 23 48 Gustav Ebenå 016-544 21 23