Försök med elvägar för tunga fordon – första fasen klar

Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten samarbetar i ett projekt där leverantörer* ska utveckla, demonstrera och utvärdera elvägar som en möjlig metod för att minska användningen av fossil energi i det svenska transportsystemet. Försöket ligger i linje med regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Ansökningstiden för intresseansökan gick ut den 23 oktober. Myndigheterna har gemensamt gått igenom intresseansökningarna som inkommit från parter som vill vara med att utveckla elvägar, och är nöjda med resultatet.

Nästa steg – idébeskrivning och avtal

Inbjudan till förkommersiell upphandling skickas ut till före jul. Nästa steg är att få in en idébeskrivning från parterna som inbjudits. Baserat på idébeskrivningarna kommer Trafikverket att teckna avtal med de leverantörer som ska få fortsätta att utveckla sin idé för att uppföra en demonstrationsanläggning av elvägar för tunga fordon.

Miljösmarta transporter med elvägar i befintligt vägnät

Tunga fordon står för en inte obetydlig del av transportsystemets energianvändning och nästan all trafik med tunga fordon drivs med fossila bränslen. Myndigheterna har därför ett gemensamt intresse av att genomföra försök med elvägar i Sverige.

Elvägar är ett koncept som utvecklats betydligt under de senaste fem åren. Tekniken är nu så mogen att den troligen kommer att kunna demonstreras eller implementeras runt om i världen under de närmaste åren. Förutom att det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter, så utnyttjar elvägar också det befintliga vägnätets kapacitet för att möta transportefterfrågan på ett begåvat sätt, och till jämförelsevis låg investeringskostnad.

*Med leverantör menas alla typer av associationer, enskilt eller i någon samarbetsform såsom konsortium

Kontakt:

Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921