Inbjudan till skriftligt samråd

Energimyndigheten genomför på uppdrag av regeringen Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på myndighetens första utkast av underlaget till uppdraget.

För att förbättra underlaget vill Energimyndigheten få synpunkter kring vissa delar av kontrollstationsuppdraget och bjuder därför in till skriftligt samråd. Under rubriken "Dokument" till höger hittar du underlaget till det som samrådet gäller.

Relevanta kommentarer används som underlag

Energimyndigeten tar tacksamt emot alla typer av konstruktiva kommentarer kring materialet. Synpunkter som bedöms relevanta kommer att användas i det vidare utredningsarbetet. Någon separat redovisning av inkomna synpunkter görs dock inte. Tänk på att handlingar som kommer in till Energimyndigheten är offentliga handlingar och att vi kan komma att referera till era synpunkter.

Hur ökar vi transparensen inom elcertifikatsystemet?

En synpunkt som har framförts är vikten av att öka transparensen inom elcertifikatsystemet. Många framhåller att det saknas sammanställd information om vilka investeringsbeslut som fattats och om vilka anläggningar som är under uppbyggnad. Det är först när anläggningen är drifttagen och godkänd inom elcertifikatsystemet som information om anläggningens normalårsproduktion presenteras på Energimyndighetens webbplats. Energimyndigheten välkomnar förslag på hur marknaden själv skulle kunna bidra till att förbättra informationen i detta avseende.

Synpunkter skickas skriftligen, senast den 15 november 2013 till: kontrollstatio...@energimyndigheten.se

Viktigt att veta om underlaget

Observera att underlaget är preliminärt och sakuppgifter, resonemang och innehåll i övrigt kan komma att ändras efter samråd och övrig granskning. Det innehåller endast valda delar av det arbetsmaterial som Energimyndigheten har tagit fram. Material som bedöms vara potentiellt marknadspåverkande har utelämnats, vilket exempelvis innebär att underlag som rör eventuella justeringar av kvotkurvan inte ingår i samrådsmaterialet.

Kontakt:

Mattias Haraldsson 016-544 21 26 Gustav Ebenå 016-544 21 23