Nytt förslag på riksintresseområden för vindkraft

I det nya förslaget för riksintressen för vindbruk, som Energimyndigheten nu skickar ut på en andra remissomgång, har Natura 2000-områden samt natur- och kulturreservat uteslutits. Dessutom har större hänsyn tagits till de gamla riksintresseområdena från 2008.

Energimyndigheten har uppdraget att utse riksintresseområden för vindbruk, samt att löpande se över dessa områden. Områden pekas ut bland annat med hänsyn till den genomsnittliga vindhastigheten i området och är ett verktyg för kommuner och länsstyrelser i deras uppgift att planera för den lokala mark- och vattenanvändningen.

I slutet av 2010 inledde myndigheten arbetet med att se över riksintresseområdena, och idag går förslaget ut på en andra remissomgång. Vid den första remissen, som gick ut i november 2012, fick Energimyndigheten in mer än 110 remissvar från riksintressemyndigheter, Boverket, länsstyrelser, kommuner, föreningar och privatpersoner. Med hjälp av dessa viktiga synpunkter har myndigheten omarbetat det tidigare förslaget till uppdatering av riksintresse vindbruk.

– Vi fick in många relevanta synpunkter på det första förslaget, och vi har nu ett väl förankrat förslag till riksintressen som ger bra och långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och länsstyrelser, säger Lars Andersson, chef för Energimyndighetens vindenhet

Anledningen till att Energimyndigheten nu uppdaterar områden av riksintresse för vindbruk var en bristande systematik vid den tidigare revideringen från 2008. De grundkriterier som angavs av myndigheten den gången kom att appliceras på olika sätt runt om i Sverige.

I det nya förslaget:

  • Större hänsyn till känsliga natur- och kulturvärden i och med att Natura 2000 samt natur- och kulturreservat har undantagits på förhand. Detta innebär att 2 100 km2 undantas från de tidigare föreslagna vindområdena.
  • Befintliga riksintressen med pågående projektering kvarstår som riksintresse för vindbruk med samma status som tidigare. Energimyndigheten har verifierat de uppgifter som presenterades i remiss 1 och föreslår att 91 riksintresseområden från 2008 kvarstår. Med detta förslag tillkommer 1 600 km2.
  • Justeringar och manuell korrigering i län som fick ett oproportionerligt stort utfall av riksintresseområden. Inför den första remissen stod det klart att stora områden skulle hamna i Jämtlands, Dalarnas och Gotlands län. Under remisstiden har Energimyndigheten haft nära dialog med dessa län.

Det nya förslaget har skickats ut till samtliga remissinstanser för slutliga synpunkter, och även till övriga aktörer och organisationer som skickats in remissyttranden.

– Nu är det nya förslaget ute på remiss i en månad och därefter behandlar vi de inkomna svaren. Vi räknar med att fatta ett slutligt beslut om nya riksintresseområden för vindbruk i december 2013, säger Lars Andersson.

Om riksintressen:

Riksintresse är områden som är nationellt betydelsefulla. Områdena kan vara viktiga av olika skäl, till exempel innehålla natur- eller kulturvärden, rennäring eller försvaret. Att ett område anges som riksintresse för vindbruk innebär att det ska vara särskilt lämpligt för utvinning av elproduktion från vindenergi ur ett nationellt perspektiv. Det är dock marknaden som slutligen bestämmer om, hur mycket och var någonstans vindkraften kommer att byggas.

Riksintressen kan i många fall samexistera, det vill säga överlappa varandra, utan att de påtagligt stör varandra. Om en tänkt aktivitet bedöms kunna påtagligt skada ett riksintresses syfte, ska detta normalt avgöras i samband med den slutliga prövningen. En bedömning om detta sker också normalt i den kommunala planeringen.

Det är bara när markanvändningen ska ändras som det kan få någon betydelse att ett område är av riksintresse. Pågående markanvändning påverkas inte. Bestämmelserna om riksintresse finns i miljöbalken.

Enligt hushållningsförordningen (1998:896) ansvarar Energimyndigheten för att hålla uppsikt över riksintressen för energiproduktion och energidistribution, specifikt riksintresse vindbruk. Myndigheten har också i uppdrag att skapa förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft med syfte att uppnå Sveriges och EU:s mål om förnybar energi till år 2020.

Kontaktpersoner:

Matilda Schön, projektledare, Energimyndigheten

Tfn: 016-544 24 44

Lars Andersson, chef på vindenheten, Energimyndigheten

Tfn: 016-542 06 14