Så styrs Energimyndigheten

Med bakgrund av Eva Flyborgs, fp, uttalande i SVT Rapport fredagen 17 maj om att Energimyndigheten borde läggas ner eller få förändrat uppdrag, finns det risk för missförstånd om hur myndigheten styrs. Så här ligger det till.

EU och den svenska riksdagen har satt upp mål för effektivare energianvändning och en växande andel förnybar energi. Energimyndigheten har i uppdrag hjälpa Sverige och industrin att uppfylla dessa mål, med lönsamhet och stärkt konkurrenskraft som resultat.

Energimyndigheten får sina uppdrag från regeringen via instruktionen och regleringsbrev. I det årliga regleringsbrevet står bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur dessa ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter. Energimyndigheten lyder i huvudsak under Näringsdepartementet, men får också uppdrag från andra departement, till exempel Miljödepartementet, Finansdepartementet och Försvarsdepartementet. Beslut inom vår verksamhet fattas av generaldirektören och Energiutvecklingsnämnden.

Energiutvecklingsnämnden har till uppgift att verka för fördjupad samverkan med näringslivet om forskning, utveckling, demonstration, samt besluta om stöd enligt förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Insynsrådet ges möjlighet att följa myndighetens verksamhet och är även rådgivande för myndighetens generaldirektör.

Det är regeringen som utser ledamöter till Energiutvecklingsnämnden och till Insynsrådet.

– Det gör mig förvånad och jag beklagar att en energipolitisk talesperson i ett av regeringspartierna ifrågasätter verksamheten på det här sättet. Eva Flyborgs uttalande har skapat oro på en arbetsplats med 370 statstjänstemän, som alla arbetar hårt och engagerat för att på bästa sätt klara av de uppdrag och mål som formuleras av Sveriges riksdag och regering, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.